Evidencija
poklona

PROMOTIVNI MATERIJAL


Komisija za sprječavanje sukoba interesa

tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20)
 620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@kssi.gov.me

 

PRESUDE ORGANA ZA PREKRŠAJE

PRESUDE UPRAVNOG I VRHOVNOG SUDA CRNE GORE

Zahtjevi za slobodan   pristup  informacijama

        SARADNJA

  FOTO GALERIJA

ARHIVA

 

ANALITIČKE
KARTICE

                                              

 

PODNIJETE INICIJATIVE
ZA JAVNE FUNKCIONERE DA KRŠE ZAKON
O SUKOBU INTERESA

                                                                                           2013. godina- arhiva

2014.godina
  

Broj: 311/3                                                             Podgorica, 17. 04. 2014. godine

Saopštenje za javnost  

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održala je 52. sjednicu 17. aprila ove godine na kojoj je donijela odluke  da 129 javnih  funkcionera krše Zakon, 76 državnih i 53 lokalna, zato što nijesu dostavili imovno stanje za sebe i svoju porodicu za 2013. godinu do 31. marta ove godine  (prilog 1 i prilog 2). Radi se o 4 ambasadora, 3 poslanika, 4 pomoćnika ministara, 8 direktora škola, brojnim članovima Odbora direktora, Savjeta, Upravnih odbora, 3 glavna inspektora i dr. Od lokalnih funkcionera, Zakon krši jedan broj odbornika, članova UO, Savjeta, direktori javnih ustanova i lokalnih preduzeća i dr. Inače od ukupnog broja javnih funkcionera 345 ili 8,9% nije dostavilo svoje imovno stanje, od kojih državni 101 ili 6,4%, a lokalni 244 ili 10,7%. Komisija je konstatovala da su Predsjednik Crne Gore, Predsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Vlade dostavili svoje imovno stanje, svi ministri, sve sudije (osim 3 po prestanku funkcije) i tužioci, predsjednik i sudije Ustavnog suda, Sudski i Tužilački savjet i sudije za prekršaje. Od lokalnih javnih funkcionera samo su iz opština Kolašin, Plužine i  Gradske opštine Golubovci svi ispunili ovu zakonsku obavezu.
Svi ovi javni funkcioneri biće upućeni nadležnom sudu za prekršaje, uz odluku Komisije da krše Zakon.
            Komisija je utvrdila da Lidija Kraljević i Tatjana Kondanari iz Kotora nijesu po prestanku javne funkcije dostavili svoje imovno stanje zbog čega su donijete odluke da su prekršili Zakon. Takođe, Komisija je donijela odluke za 11 javnih funkcionera da to nijesu uradili ni nakon 1 godine  po prestanku javne funkcije (prilog 3).
            Komisija je utvridla da 38 javnih funkcionera  nijesu u potpunosti  prijavili imovinu za 2013. godinu (pokretnu i nepokretnu imovina, akcije u privrednim društvima, prihode i dr) od kojih 16 državnih javnih funkcionera.
            Ovi javni funkcioneri su otklonili postupanje suprotno Zakonu, osim Halili Manusha, sekretar Sekretarijata za stambenu djelatnost iz Ulcinja, koji i dalje krši Zakon. (prilog 4).
Nakon otklanjanja postupanja suprotno  Zakonu, Komisija je usvojila žalbe za 13 javnih funkcionera (prilog 5).
            Zbog nespojivosti dvije javne funkcije Zakon krše Branko Bulatović, iz Bara (odbornik i izvršni direktor  DOO “Grad”), Miodrag Ivanović iz Andrijevice (menadžer u opštini i odbornik) i Bogdan Kočetanović, direktor Stručne službe TO Herceg Novi i odbornik.
            Komisija je dala Mišljenje po zahtjevu predsjednika SO Ulcinj, da je nespojiva funkcija odbornika i direktora javnog preduzeća u opštini, Mišljenje da menadžer u Opštini Kotor je u sukobu interesa, ako je i član IO Turističke organizacije, kao i Mišljenje da je Rukovodilac Stručne službe Predsjednika opštine Kotor javni funkcioner.
           
Komisija je, u skladu sa novom definicijom, ko se sve smatra javnim funkcionerom, zauzela stav i donijela odluku da su predsjednik i članovi Borda direktora i izvršni direktor, izabrani ispred države ili opštine u AD „Marina“ Bar, javni funkcioneri i dužni su da dostave svoje imovno stanje i u cijelosti se pridržavaju Zakona o sprječavanju sukoba interesa Crne Gore.
            Komisija je donijela odluku da su upravnici Područnih jedinica Carinarnica i šefovi Carinskih ispostava javni funkcioneri i dužni su da dostave svoje imovno stanje i u svemu se pridržavaju Zakona o sprječavanju sukoba interesa Crne Gore.
            Komisija je razmatrala radni materijal Izvještaja o radu za 2013. godinu; Izvještaj sa seminara za javne funkconere u Nikšiću; Nacrte Zakona o antikorupciji i izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa; Mjere po Akcionom planu za poglavlje 23; Predlog Memoranduma o saradnji sa R. Srpskom i dr.
           
Komisija je razmatrala i druga pitanja svoje nadležnosti.
            Odluke sa sjednice Komisije biće objavljene na sajt Komisije.
 

 

      

Dostavljeno:

-  medijima

-  sajt Komisije                                                               PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                          dr Slobodan Leković

 

Broj:311                                                                        Podgorica, 16. 04. 2014. godine

 Vijest  

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održaće u četvrtak, 17. aprila ove godine sjednicu na kojoj će donijeti odluke za javne funkcionere  i jedno mišljenje  po zahtjevu Fuada Hadžibetija, predsjednika SO Ulcinj.
            Komisija će razmatrati odnos javnih funkcionera prema zakonskoj obavezi  za dostavljanje  imovnog stanja za sebe i svoju porodicu  za 2013. godinu. S obzirom da je zakonski rok istekao, Komisija će utvrditi spisak javnih funkcionera  koji su prikrili imovinu, donijeti odluke i uputiti  zahtjeve nadležnom Sudu za prekršaje.
            Razmatraće se 9 predmeta  za javne funkcionere  koji nijesu  dostavili imovno stanje 30 po prestanku javne funkcije, a 13 za one koji to nijesu učinili 1 godinu po prestanku javne funkcije.
            Komisija će donijeti odluke  za 29 javnih funkcionera koji nijesu prijavili  cjelokupnu imovinu, a za 4 će preispitati njihove žalbe.
            Zbog nespojivosti obavljanja dvije javne funkcije donijeti će se odluke za 2 javna funkcionera  iz Bara i Andrijevice.

            Komisija će razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti.

Dostavljeno:

-  medijima

-  sajt Komisije

                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Slobodan Leković

 

Podgorica, 16. 04. 2014. godine  

Saopštenje za javnost  

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore je utvrdila da je do kraja marta mjeseca, a u skladu sa čl. 17 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, samo 9 javnih funkcionera prijavilo da je tokom 2013/4. godine primilo poklone (81) i to: predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović (3), predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić (18), dr Halil Duković, poslanik (3), dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar MIP-a (43), dr Slobodan Leković, predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore (1), mr Aleksandar Žurić, predsjednik Opštine Bijelo Polje (3), Marija Ćatović, predsjednica opštine Kotor (4), Kemal Delijić, dekan Metalurškog –tehnološkog fakulteta (5) i Tanja Kaženegra, sekretar Sekretarijata lokalne samouprave Budva (1).
            Komisija podsjeća javne funkcionere i organe vlasti gdje su zaposleni javni funkcioneri, da su bili u obavezi da do kraja marta mjeseca prijave sve protokolarne  i prigodne poklone, kao i poklone koje su primili članovi njihove porodice. Nepoštovanjem ovih obaveza prekršajna kazna za javnog  funkcionera iznosi do 1500 €, a za člana porodice do 300 €, uz mogućnost primjene zaštitne mjere – oduzimanje poklona.
            Svi protokolarni i prigodni pokloni su istaknuti na sajtu Komisije –
www.konfliktinteresa.me

 Dostavljeno:

-  medijima

-  sajt Komisije

                                                                PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Slobodan Leković

 

 

                   Podgorica, 11. 04. 2014. godine

Saopštenje za javnost  

            Pod pokroviteljstvom rumunske kancelarije SEECP (Proces saradnje u Jugoistočnoj Evropi), koja predsjedava ovom organizacijom, Ministarstva pravde Rumunije i u  saradnji sa Državnom kancelarijom za organizovani kriminal, Britanskom ambasadom u Bukureštu, Fondacijom Konrad Adenauer- Program za Jugoistočnu Evropu i Regionalnim savjetom za saradnju, organizovana je “Regionalna konferencija za promociju najbolje prakse za borbu protiv visokog nivoa korupcije, otkrivanja imovine i povrećaj sredstava”, kojom je prisustvovao i dr Slobodan Leković, predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore. Poziv je upućen i neposredno od Ministarstva pravde Rumunije gospodina Roberta Cazancinca, kao i ambasade Rumunije u Podgorici. Konferencija je održana u Bukureštu u periodu 8-9 april ove godine,  u skladu sa strategijom Regionalnog savjeta za kooperaciju i Radnog programa 2014.-2016, a koja je okupila visoke predstavnike institucija iz zemalja učesnica, institucija koje su najiskusnije u vođenju slučajeva sa visokim stepenom korupcije, svih SEECP zemalja učesnica  (Albanije, BiH, Bugarske, Hrvatska, Grčke, FYROM, Republike Moldavije, Crne Gore, Srbije, Slovenije i Turske, kao i delegacije Kosova).
           
 Cilj ove konferencije je bio podizanje svijesti o izazovima i prioritetima u borbi protiv visokog nivoa korupcije, posebno se osvrćući na kriminal i najbolju praksu u zemljama učesnicama.
           
Glavne teme su bile:

·         imovina koja ima porijeklo iz krivičnih djela, uspješni primjeri;

·         administrativne metode koje se koriste za jačanje integriteta javnih funkcionera;

·         uspješni primjeri i naučene lekcije iz slučajeva sukoba interesa, nespojivosti,  kao i iz izvještaja o prihodima i imovini;

·         regionalna i međunarodna saradnja između nadzornih tijela;

·         državne, regionalne i međunarodne politike i strategije u oblasti borbe protiv korupcije i oktivanja imovine;

           U crnogorskoj delegaciji bili su i Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda, Đurđina Nina Ivanović, specijalna tužiteljica i dr  Vesna Ratković, direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu. 

        

 

 

 

                  Služba Komisije

 

Broj:15/9                                                                        Podgorica, 4. 04. 2014. godine

 

 

Saopštenje za javnost

       

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa je na osnovu umreženih podataka sa Upravom za nekretnine, Poreskom upravom, Komisijom za HOV i Ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrdila da od 958 kontrolisanih i obrađenih podataka javnih funkcionera  Crne Gore, 256 nije tačno prijavilo prihode i imovinu za 2013. godinu i to: 106 pokretnu imovinu (auta i sl.), 16 javnih funkcionera nije prijavilo prihode kod Poreske uprave, 62 javna funkcionera nije prijavilo akcije u privrednim društvima i 72 javna funkcionera nije tačno prijavilo nekretnine (stan, plac, kuća i dr).
            Od ovog broja 107 su državni funkcioneri (one koje bira Vlada, daje saglasnost ili imenuje - 7, sudija - 29, tužioca – 7, poslanika – 6 i dr), a 149 lokalni (Budva 13, Nikšić 12, Bijelo Polje 11, Kotor i Mojkovac po 10, Pljevlja, Plužine, Bar i Berane po 9 itd).
            Protiv svih ovih javnih funkcionera pokrenut je upravni postupak, donijete odluke, a dio odluka će biti donijet 17. aprila, kada je zakazana sjednica Komisije. 
            Detaljniji  podaci se nalaze na sajtu Komisije 
www.konfliktinteresa.me.  

 Dostavljeno:
-    medijima
-    sajt Komisije       

   PREDSJEDNIK KOMISIJE
    dr Slobodan Leković

 

                                                 Podgorica   03. april  2014.  godine

                                               Saopštenje za javnost 

Komisija za  sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održala je  02. aprila 2014. godine I edukativni seminar u  2014. godini, u  Nikšiću  za  lokalne javne funkcionere, sudije i tužioce opština Nikšić,  Šavnik i Plužine.  Prisutno je bilo oko 40 učesnika, među kojima su bili predsjednik opštine Nikšić, predsjednica SO Nikšić,   glavni administratori opština,  predsjednik Osnovnog  suda  Nikšić,  zamjenici  Osnovnog državnog Tužilaštva Nikšić,  direktori javnih preduzeća,  direkcija, ustanova, sekretari Sekretarijata, članovi Savjeta,  kao i odbornici u navedenim opštinama.
Pozdravni govor  na ovom Seminaru imao je  gospodin   Veselin Grbović, predsjednik Opštine  Nikšić koji  je u svom izlaganju izložio  potrebu za proširivanjem  znanja u oblasti sukoba interesa, ističući da su pristupni pregovori  za ulazak u E.U. u toku,  gdje je i oblast sukoba interesa veoma  značajna  u ovom trenutku, te da će se ubuduće  zahtijevati i dodatne obaveze  za nosioce  javnih funkcija, nakon čega  se prisutnima  obratila i gospođa  Sonja Nikčević,  predsjednica Skupštine Opštine Nikšić koja je u svom izlaganju istakla posebno zadovoljstvo što je   Nikšić   prepoznat kao  opština  u kojoj javni funkcioneri imaju  odgovoran odnos    prema  zakonskim obavezama.
Nakon  izlaganja  predstavnika Opštine Nikšić, prisutnima  se  obratio predsjednik Komisije  dr Slobodan Leković, koji je učesnike detaljno upoznao sa načinom rada i ostvarenim rezultatima Komisije postignutim u prethodnom periodu, kao  obavezama i ograničenjima  koja proizilaze iz Zakona o sprječavanju sukoba interesa. 
Na seminaru je kao gost- ekspert iz regiona učestvovala i  gospođa
Sofka Pejovska Dojčinovska, Generalna sekretarka Državne komisije za sprečavanje korupcije Makedonije, sa kojom ova Komisija ima   potpisani Memorandum o saradnji. Ona je  tokom  svog izlaganja prezentovala  učesnicima seminara  uporedna iskustva i praksu  Državne komisije za sprečavanje korupcije Makedonije, koja  u saradnji sa Poreskom upravom  sprovodi i Zakon o sukobu interesa.
Doc.dr Mersad Mujević, kao direktor Uprave za javne nabavke u izlaganju je pojasnio potrebu saradnje između  institucija koje se bave sukobom interesa i javnim nabavkama, koja je i zvanično potvrđena potpisivanjem Memoranduma o saradnji,  u cilju  ispunjenja  zahtjeva  i obaveza, koje   proističu iz Zakona o javnim nabavkama, govoreći pritom i o potencijalnom sukobu interesa  između naručioca i  ponuđača.
Izlaganja su imali i Ivo Đoković, član Komisije, kao  i Maja Karas Bošković i  Snežana Bubanja savjetnice u Službi Komisije. 
U diskusiji su aktivno učestvovali svi učesnici seminara. Pojedini javni funcioneri  su bili zainteresovani za tumačenje pojedinih zakonskih odredbi, kao napr:  postupak provjere imovine koja je stečena prije stupanja na javnu funkciju;  ograničenja koja se odnose na vršenje funkcija odbornika i izvršnog direktora u privrednom društvu, u kojem  država ima vlasničkog udjela; primanje  i prijavljivanje primljenih poklona;  procedura i pokretanje postupka pred Komisijom  kada  je sporno vlasništvo nad nepokretnostima evidentiranim u Upravi za nekretnine,  dostupnost podataka o imovini javnih funkcionera  nakon  donošenja presude Upravnog suda da se podaci sa sajta Komisije o javnim funkcionerima uklone;   nove sankcije u skladu  sa  izmjenama   važećeg Zakona o sprječavanja sukoba interesa i sl.  
Prilikom diskusije  dato je tumačenje i pojašnjenja pojedinih zakonskih  odredbi, pa je  zaključeno  da bi  se održavanje sličnih  i učestalijih edukacija  pozitivno odrazilo na poštovanje zakonskih odredbi koje regulišu sukob interesa,  jer do  kršenja  istih  upravo  dolazi zbog nepoznavanja materije sukoba interesa, čime bi se ujedno doprinijelo i boljoj implementaciji  Zakona o sprječavanju sukoba interesa.  
Javni funkcioneri  koji su prisustvovali edukativnom seminaru  dali su pozitivno mišljenje o radu Komisije, kao i  podršku  da se nastavi sa  realizacijom ovakvih  seminara, kako bi bili detaljno upoznati sa odredbama  Zakona o sprječavanju sukoba interesa .
Seminaru su prisustvovali predstavnici štampanih i elektronskih  medija ( “Prva televizija“,
 “Vijesti“, “Dan“ i “ RTV Nikšić“ ).

                                                                              

          

       

Dostavljeno:                                                           

  -   sajt Komisije
  -   mediji  
                                                         

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Slobodan Leković

Podgorica,  28. mart 2014. godine

 

SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANJA 

Komisija za sprječavanje sukoba interesa održaće I Edukativni seminar za javne funkcionere, 2. aprila o.g. u sali „Sportskog centra“ Nikšić, sa početkom u 10 h. Tema Seminara je „Sukob interesa – Sukob interesa – novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa i izmjene i dopune Zakona; ograničenja u vršenju javnih funkcija; prijave poklona; vođenje postupka pred Komisijom, javne nabavke i konflikt interesa, međunarodna iskustva, preporuke E.K.  i kaznene odredbe;“.
            Na Seminaru će pored predstavnika Komisije, kao predavači biti i experti Državne komisije za sprječavanje korupcije Republike Makedonije, sa kojom  Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore ima potpisam Memorandum o saradnji još od 2007. godine, kao i direktor Uprave za javne nabavke Crne Gore.
Seminaru su pozvani da prisustvuju lokalni javni funcioneri opština Nikšić, Šavnik i Plužine, sudije za prekršaje, sudije osnovnog suda i tužioci iz ovih opština, NVO i mediji.

            Ovim putem Vas pozivamo da medijski propratite ovaj Seminar. 

                     PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Slobodan Leković

        

 Podgorica, 28. 03. 2014. godine

Saopštenje za javnost

            U Danilovgradu, u RESPI (Regional school of public administration) je 26. i 27. marta ove godine održana Regionalna konferencija na temu konflikta interesa, etike i integriteta, na kojoj je učestvovalo 7 zemalja (Albanija, BiH, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Crna Gora). Eksperti koji su koordinirali rad i iznijeli pozitivna iskustva su bili iz Njemačke, Latvije, Moldavije i dr. Cilj ove Mreže je bio razmjena pozitivnih praksi, iskustava, problemi i usvajanje preporuka i mjera usvojenih na poboljšanje zakonskih normativa u oblasti sukoba interesa, posebno u prijavi i kontroli imovine javnih funkcionera.
            Na konferenciji su učestvovali  i predstavnici RAI koja objedinjuje 9 zemalja među kojima je i Crna Gora.

            Ispred Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore aktivno je učestvovao dr Slobodan Leković, predsjednik Komisije.

 

                              Služba Komisije

 

    Podgorica, 24. 03. 2014. godine
                                                  

Obavještenje 

Komisija za spriječavanje sukoba interesa obavještava da ne posjeduje tehničke mogućnosti za ispunjavanje zahtjeva po presudi Upravnog suda br. 2206/13 od  19. 02. 2014. godine (primljena 5.03. 2014. godine). Web sajt Komisije za sprječavanje sukoba interesa uvezan je sa Poslovno informacionim sistemom koji Komisija koristi za svoje svakodnevne obaveze kontrolisanja podataka iz imovinskih kartona javnih funkcionera. Tehničko rješenje Poslovno informacionog sistema je predvidjeno da automatski sinhronizuje podatke izmedju ova dva softverska rješenja, na način da skraćeni izvještaj (Evidencija o prihodima i imovini javnih funkcionera), poslije automatske obrade, i poslije sinhronizacije bude dostupan javnosti na uvid.
        Tadašnja projektna dokumentacija ova dva sistema nijesu uzimala u obzir nove legislative koje su se u međuvremenu pojavile, tako da Poslovno-informacioni sistem posjeduje tehničke nedostatke koji onemogućavaju Komisiju da se pristupi po presudi Upravnog suda, osim privremenog gašenja dijela Web sajta na kojem se prikazuju  Izvještaji o imovini javnih funkcionera.
Nepostojanje tehničkih mogućnosti ogleda se u sledećem:
·        
Poslovno informacioni sistem nema mogućnosti selektivnog objavljivanja podataka po javnom funkcioneru, tj. nemoguće je ukloniti iz prikazivanja izvještaja pojedinačnog javnog funkcionera.
·        
Poslovno informacioni sistem nema mogućnost selekcije pojedinačnih djelova izvještaja, odnosno nemoguće je selektovati samo određene stavke u Izvještaju koje neće biti prikazene za određenog javnog funkcionera, koji izrazi želju da taj podatak ne bude prikazan.

·         Ovo je procedura koja ne može biti ni automatizovana. Primjer korišćen po presudi Upravnog suda, a tiče se nasljedstva i imovine prije stupanja na funkciju, nije obavezujuća za sve javne funkcionere, već se ostavlja na izbor pojedinačnom javnom funkcioneru, što usložnjava procedure rada samog Poslovno informacionog sistema.
            S obzirom na ove zahtjeve iz presude Upravnog suda, Komisija nema mogućnosti da ih ispuni, kako u zadatom roku, tako ni u skorijoj budućnosti, jer ovo zahtijeva velike prerade Poslovno informacionog sistema, kao i poslovne logike unutar  nje. Preporuka IT konsultanta je da se izradi novi Poslovno-informacioni sistem koji će zadovoljiti, kako nova ovlašćenja KSSI, tako i zahtjeve iz presude Upravnog suda.
Prema Akcionom planu za poglavlje 23 nova Aplikacija je planirana da se izradi do kraja septembra ove godine.  
            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore je stalno insistirala na objavljivanju ovih podataka, kao i do sada, što je obaveza po Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.
            Međutim, presuda Upravnog suda je bila da se u roku od 15 dana  izbrišu mnogi podaci (podaci o prihodima i imovini koja je stečena prije stupanja na javnu funkciju-pokretna i nepokretna imovina, krediti, dugovi i potraživanja, vlasništvo u privrednim društvima, svi podaci o supružniku i djeci), što je tehnički neizvodljivo, pa je Komisija za sprječavanje sukoba interesa, mimo svoje volje, na sjednici 21. marta 2014. godine, zaključila da se dio sajta o imovini javnih funkcionera zatvori. Na taj način Komisija bi izgubila osnovno svoje oružje transparentnost i javnost podataka, na što se zalagala tokom čitavog svog rada. Na elektronskoj sjednici od 24.  ovog mjeseca, poštujući zakonske odredbe i zadatak Komisije o javnom objavljivanju podataka, kao i pojačanoj zainteresovanosti  javnosti, odlučila da sajt ipak bude otvoren  do konačne presude Vrhovnog suda Crne Gore. Nakon toga Komisija će zauzeti konačan stav po ovom pitanju.
            Komisija će iskoristiti vanrednu mogućnost i u zakonskom roku uputiti zahtjev za ocjenu zakonitosti Vrhovnom sudu Crne Gore.
           
Izvinjavamo se svim korisnicima sajta. 

            PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Slobodan Leković

                                                                             Podgorica, 24. 03. 2014. godine

                                                     Dnevni list „Dan“
                                                         -n/r urednika -

Podgorica 

            U dnevnom listu "Dan" od 24. marta ove godine pod naslovom "Nema izvještaja za Mila i 13 ministara" na str.13, ističemo da se ponavljaju iste greške kao i prošle godine, netačnim informisanjem javnosti vašeg novinara. Zapravo, datum predavanja izvještaja i datum postavljanja na sajt istog izvještaja se nikad nijesu poklapali. Ovakav demant je napravljen i prošle godine u isto vrijeme.
            Nije tačno da javni funkcioneri koji  su istaknuti pod ovim naslovom nijesu predali izvještaj o prihodima i imovini za 2013. godinu.
Jedan dio javnih funkcionera je predao, a ostali imaju zakonski rok do 31. marta ove godine. Prema tome, javni funkcioner koji preda imovno stanje  1. januara ili 31. marta poštuje zakonsku proceduru i ne može se "okriviti" da nije predao izvještaj, jer nije zakonski rok istekao.
            Svoje imovno stanje do sada je ukupno predalo 2115 javnih funkcionera, od čega je 806 državnih javnih funkcionera, među kojima se nalaze ministri i poslanici koje ste istakli u vašem tekstu da nijesu predali izvještaj. Obrađeno je ukupno 1220 izvještaja. Obrada podrazumijeva kontrolu imovnog stanja i umrežavanja sa drugim institucijama i državnim organima, provjera više funkcija, upravnih odbora, nespojivost funkcija, preduzeća i dr., što zahtijeva potrebno vrijeme. Tek nakon svih ovih podataka Izvještaj  se unosi na sajt Komisije, ali u skraćenom dijelu, vodeći računa o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.  
            Tačan spisak javnih funkcionera koji su dostavili imovno stanje za 2013. godinu znaće se nakon isteka zakonskog roka, što će Komisija i zvanično objaviti na sjednici koja će se održati polovinom aprila mjeseca, kada će se pokrenuti postupci protiv svih onih javnih funkcionera koji ne budu dostavili svoje imovno stanje. Sigurno da tada neće biti svi izvještaji postavljeni na sajt, obzirom da se “ručno” obrađuju i unose podaci.
            Molimo da ovaj tekt objavite na istoj strani kao demant u odnosu na informaciju koju ste dali javnosti.
Nadamo se da se ovakve greške više neće ponoviti.           

Dostavljeno:
-  
sajt Komisije

Stručna služba Komisije

Broj: 272/4                                                     Podgorica, 21. 03. 2014. godine  

Saopštenje za javnost  

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa javnih funkcionera održala je 51. sjednicu u petak 21. marta ove godine, na kojoj je donijeto 80 odluka za državne i lokalne javne funkionere.
            Zato što nijesu prijavili  tačno imovno stanje u izvještaju  o prihodima i imovini za 2013. godinu, Komisija je saglasno čl. 20a Zakona o umrežavanju podataka sa državnm organima i institucijama,  a po preporuci EK, donijela odluke da su kršili Zakon 45 javnih funkcionera, od kojih 20 državnih. Radi se o neprijavljivanju tačne imovine, akcija u privrednom društvu, prihoda po raznim osnovama, neprijavljivanju vozila i dr. Nakon pokretanja upravnog postupka javni funkcioneri su otklonili nepravilnosti, dok je za Slavka Hrvačevića iz Nikšića potvrđena odluka da krši Zakon (prilog 1).
            Komisija je donijela odluke da 11 javnih funkcionera krše Zakon, jer  po prestanku  javne funkcije nijesu prijavili imovinu (prilog 2), za 9 javnih funkcionera  zato što nakon 1 godine to nijesu učinili (prilog 3) i za 4 javna funkcionera koji to uopšte nijesu uradili po stupanju  na javnu funkciju  (prilog 4).
            Protiv svih onih javnih funkcionera koji krše Zakon pokrenut je prekršajni postupak kod nadležnog suda za prekršaje.
            Komisija je usvojila zahtjeve za preispitivanje  odluka (žalbe) kojim su kršili Zakon, za 9 javnih funkcionera, dok Dejana Šuškavčević iz Podgorice i dalje u jednom dijelu krši Zakon (prilog 5).

           
Po inicijativi Samedina Nuhodžića iz Podgorice donijeta je odluka da je prekršio Zakon, zbog neprijavljivanja cjelokupnih prihoda po osnovu radnih grupa Rajka Novićevića, vd generalnog direktora za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane.
            Sve odluke biće postavljene na sajt Komisije naredne nedjelje.
Poštujući odluku Upravnog suda br. 2206/13 od 19.02.2014. godine, koja se odnosi na obuhvat objavljivanja podataka o prihodima i imovini javnog funkcionera,  u kojoj se ističe da se „podrazumijeva brisanje podataka već objavljenih na sajtu“, Komisija je odlučila da će od 24.03.2014. godine onemogućiti pristup podacima o prihodima i imovini javnih funkcionera, tj. zatvoriti link Evidencija o prihodima i imovini javnih funckionera. Ovo iz razloga što Poslovno informacioni sistem nema mogućnosti selektivnog objavljivanja podataka o javnom funkcioneru, tj. nemoguće je ukloniti sa sajta dio izvještaja javnog funkcionera zbog postojeće aplikacije, a što ne predviđa ni Zakon o sprječavanju sukoba interesa.
Komisija je takođe konstatovala postojanje dvije različite presude Upravnog suda o istom pravnom i činjeničnom osnovu (presuda  od 17.05. 2013. godine), a vodeći računa o odredbama Zakona o sprječavanju sukoba interesa,  o obaveznosti objavljivanja podataka za javne funkcionere  koristiće sva pravna sredstva da dokaže osnovanost svojih tvrdnji.
            Komisija je razmatrala Nacrte Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Zakona o antikorupciji i dala primjedbe i sugestije na poboljšanje teksta, obzirom da su akti na javnoj raspravi.
            Komisija je, u skladu sa novom definicijom, ko se sve smatra javnim funkcionerom, zauzela stav i donijela odluke da su predsjednici i članovi Borda direktora i izvršni direktori, izabrani ispred države ili opštine u AD i DOO, javni funkcioneri i dužni su da dostave svoje imovno stanje i u cijelosti se pridržavaju Zakona o sprječavanju sukoba interesa Crne Gore i to:
  „Tara agrospace and defence products“ AD Mojkovac, „Montenegroturist“ AD Budva i Fabrika elektroda „Piva“  AD  Plužine.
            Komisija je ocijenila pozitivnim dosadašnju obostranu saradnju sa ekspertima iz Njemačke u realizaciji IPA projekta koji je započeo septembra 2012. godine, a završava se  svečanom Konferencijom 15. aprila  ove godine u Podgorici. Od planiranih aktivnosti  postignut je ogroman napredak, posebno u interfejsu tj. umrežavanju  podataka sa drugim državnim organima i institucijama, koje aktivnosti treba da se nastave u narednom periodu do stvaranja automatske baze podataka što je inače mjera iz Akcionog plana.
            Komisija se upoznala sa presudom Vrhovnog suda Crne Gore, kojom je odbijena tužba dr Miomira Anđića, glavnog prosvjetnog inspektora; Izvještajem nezavisnog eksperta EK; aktivnostima koje su preduzete radi potpisivanja Memoranduma o saradnji sa Republikom Srpskom, mjerama i aktivnostima za jačanje administrativnih kapaciteta Komisije i Službe Komisije i dr.
            Komisija je konstatovala da i pored nekoliko obavještavanja i upozorenja od kraja prošle godine do danas, o obavezi javnih funkcionera da dostave Izvještaj o prihodima i imovini za prošlu godinu, ova zakonska obaveza se ne ostvaruje planiranim tempom, jer 1773 ili 46% javnih funkcionera još nije dostavilo imovno stanje, od čega 780 ili 49,6% državnih i 993 ili 43,4% lokalnih funkcionera. Preostaje još 10 dana do isteka zakonskog roka, pa Komisija sugeriše javnim funkcionerima, još jedanput, da ovu zakonsku obavezu ispoštuju kako se ne bi preduzele represivne mjere.
            Prije početka sjednice predstavnici Agencije Defacto su prezentovali Anketu među 1007 građana na temu Konflikt interesa, kao i firma Smart net novi sajt Komisije, koji će biti postavljen 1. aprila 2014. godine. Rezultati Ankete ukazuju na poboljšanje trenda kada je riječ o povjerenju građana u kvalitet rada Komisije. Ipak, ukazano je na potrebu daljeg jačanja direktne komunikacije Komisije sa građanima, kako bi javnost Crne Gore bila blagovremeno i ispravno informisana o aktivnostima koje se preduzimaju na polju sprječavanja sukoba interesa javnih funkcionera.
Komisija je raspravljala i druga pitanja iz svoje nadležnosti .

Dostavljeno:

-         medijima

-         sajt Komisije                                                          PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                            dr Slobodan Leković

                                                                             Podgorica, 20. 03. 2014. godine  

Vijest 

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održaće 51. sjednicu 21. marta ove godine, na kojoj će se razmatrati predmeti za 70 javnih funkcionera.
            Zbog nedostavljanja imovnog stanja po stupanju na javnu funkciju donijeće se odluke za 4 javna funkcionera, za 11 zato što po prestanku funkcije nijesu dostavili izvještaje  o prihodima i imovini, kao i za 12 nakon 1 godinu po prestanku javne funkcije.
            Na osnovu umreženih podataka Komisije sa drugim državnim institucijama, a u skladu  sa čl. 20a Zakona, donijeti će se odluke za 43 javna funkcionera  koji nijesu u svojoj prijavi dali tačne podatke (pokretna i nepokretna imovina, akcije, prihode i dr.).
            Po žalbama javnih funkcionera razmatraće se predmeti za 6 javnih funkcionera.
            Komisija će se po presudi Upravnog suda, a vezano za  zaštitu podataka o ličnosti i uklanjanja određenih podataka sa sajta Komisije, za javne funkcionere, detaljnije upoznati i preduzeti određene aktivnosti kako bi se ispoštovala navedena presuda.
            Komisija će razmatrati Nacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa i Nacrt Zakona o antikorupciji i dati određene primjedbe i sugestije na poboljšanje  teksta.
            Komisija će razmatrati i druga pitanja iz svoje nadležnosti.
            Sa sjednice, izdaće se zvanično saopštenje. 

Dostavljeno: 

-        medijima

-        sajt Komisije                                                        PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                              dr Slobodan Leković

                                                                               Podgorica, 12. 03. 2014. godine

Saopštenje za javnost 

                         Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore na dan 11. mart 2014. godine, dostavljeno je 1742 Izvještaja o prihodima i imovini od strane javnih funkcionera na ime  ostvarenih prihoda i ukupne imovine u 2013. godini. To je 45,2%, od ukupnog broja javnih funkcionera (42,2% državni, a 47,3% lokalni javni funkcioneri). Od evidentiranog broja najviše je izvještaja od javnih funkcionera koje bira Vlada Crne Gore (362), sudija (153), tužioca (45), kada su u pitanju državni funkcioneri, a od lokalnih javnih funkcionera iz Pljevalja (120), Budve (82), Nikšića (71), Podgorice (7) i Herceg Novog (65). Najmanje Izvještaja je pristiglo od Gradske opštine Tuzi (6), Gradske opštine Golubovci (13), Šavnika (13) i Danilovgrada (16).
                        Do danas je obrađeno i postavljeno na sajt Komisije 1100 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera.
                        U skladu sa čl. 20a Zakona o sprječavanju sukoba interesa i preporuke EK o provjeri imovine, obrađeno je i provjereno 775 Izvještaja, državnih i lokalnih funkcionera, od kojih 191 funkcioner nije prikazao tačnu pokretnu i nepokretnu imovinu. Na osnovu umreženih podataka sa Upravom za nekretnine, Poreskom upravom, Komisijom za HOV i Ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrđeno je da 81 javni funkcioner nije tačno prijavio pokretnu imovinu (auta i sl.),  11 javnih funkcionera nije prijavilo prihode kod Poreske uprave, 37 javnih funkcionera nije prijavilo akcije u privrednim društvima i 62 javna funkcionera nije tačno prijavilo nekretnine (stan, plac, kuća itd).
                        Protiv svih ovih javnih funkcionera pokrenut je upravni postupak, donijete odluke, a dio odluka će biti donijeto 21. marta, kada je zakazana sjednica Komisije.
                        Rok za dostavu izvještaja je 31. mart 2014. godine, dakle za 20 dana kada bi trebalo da 2111 javnih funkcionera ili 55% onih koji to nijesu uradili do sada, da dostave imovno stanje?
                        Detaljniji  podaci se nalaze na sajtu Komisije www.konfliktinteresa.me.  

Dostavljeno:

-                      medijima

-                      sajt Komisije                                                         PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                       dr Slobodan Leković  

                                                                                  Podgorica, 6. 03. 2014. godine

                                                             Vijest 

            Na dan 5. mart 2014. godine, od ukupnog broja javnih funkcionera (3845), svoje imovno stanje dostavilo je 1577, od kojih državni 612 ili 39% i 965 ili 42,4% lokalnih javnih funkcionera. Od državnih  funkcionera najviše je javnih funkcionera koje bira Vlada Crne Gore (320), sudija (149), a zatim državnih tužilaca (49), poslanika (24) itd. Od lokalnih javnih funkcionera  Izvještaj o prihodima i imovini za 2013. godinu dostavili su iz opština Pljevalja 105, Budve 9, Nikšića 68, Podgorice 66, Bijelog Polja 60, Mojkovca 54 itd. Dakle, za dva mjeseca, svoje imovno stanje je dostavilo 41% javnih funkcionera.
            Rok za dostavu imovnog stanja kao i poklona je 31. mart 2014. godine, nakon kojeg će Komisija za sprječavanje sukoba interesa održati sjednicu i pokrenuti postupke protiv svih onih javnih funkcionera koji nijesu ispoštovali ovu zakonsku obavezu.     

 Dostavljeno:

-         medijima

-         sajt Komisije                                                          PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                            dr Slobodan Leković

                                                                            Podgorica  03. mart 2014. godine. 

Saopštenje o radnoj posjeti Agencije za borbu protiv korupcije Kosova Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore  

Na poziv Komisije za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore, a u skladu sa međusobnim dogovorom, delegacija Agencije za borbu protiv korupcije R. Kosovo boravila je u Podgorici 27. i 28. februara ove godine. Delegaciju su činili gospodin Hasan Preteni, direktor  Agencije za borbu protiv korupcije Kosova  sa saradnicima.
Delegacija je prvog radnog dana boravila u Podgorici, kada je u prostorijama Komisije  27. februara 2014. godine održan  radni sastanak uz prisustvo predstavnika obje delegacije. Cilj  sastanka  je  bio  potpisivanje  Sporazuma o  saradnji  kao  i razmjena informacija i iskustava iz rada obje institucije.
Predsjednik  Komisije  za  sprječavanje sukoba  interesa  Crne Gore, dr Slobodan Leković upoznao je prisutne sa   načinom rada i ostvarenim rezultatima Komisije postignutim u prethodnom periodu, budućim izmjenama Zakona o sprečavanju sukoba, interfejsu tj.
umrežavanjem Baze podataka Komisije sa ostalim organima, prilikom čega će se  na lakši način razmjenjivati informacije u vezi sa imovinom javnih funkcionera,  kao  i  formiranju nove Agencije za antikorupciju od 1. januara 2016. godine. Ovo je nastavak dugogodišnje saradnje ove dvije institucije, te da je regionalna saradnja značajna preporuka E.K. na kojoj se insistira. Crnogorska Komisija je do sada konkretizovala saradnju sa 10 zemalja iz okruženja, potpisujući memorandume o saradnji. Potpisivanjem ovog dokumenta sa R. Kosovo nastavlja se u cjelosti ispunjavanje zahtjeva E.K. o regionalnoj saradnji ovih institucija.
Gospodin Hasan Preteni, direktor  Agencije za borbu protiv korupcije Kosova istakao je da potpisivanjem ovog Memoranduma Komisija i Agencija krunišu veoma bogatu saradnju, u vidu uzajamnih posjeta, zajedničkih treninga, zajedničkog prisustvovanja međunarodnih konferencija koje su samo dio bogate saradnje koje ove dvije Institucije imaju u zadnjih sedam godina. Gospodin Preteni je takođe istakao da su danas tu da još jednom potvrde njihovu odlučnost, sa još intezivnijom saradnjom u svim poljima koje su spojive sa misijom dviju institucija, naglašavajući pri tom da je ovo drugi međunarodni memorandum koji potpisuju (prethodni sa Albanijom), kao i da je njihova želja da nastave prvo sa državama u regionu pa i šire.

Nakon  razmjene uporednih iskustava uslijedilo je potpisivanje
Memoranduma o saradnji, čiji je tekst usaglašen prethodne godine.
Ovim Memorandumom dvije institucije su se saglasile da sarađuju u oblastima koje se odnose na prevenciju korupcije i sprječavanje sukoba interesa, odnosno konflikta interesa javnih funkcionera. Cilj uspostavljene saradnje kroz potpisani Memorandum jeste razmjena znanja i iskustava u primjeni međunarodnih pravnih standarda i unutrašnjih propisa iz oblasti prevencije korupcije i sprječavanja sukoba interesa. Saradnja će biti provedena kroz studijske posjete, zajedničke obuke i projekte, organizaciju radionica, seminara i konferencija, edukacije potencijalnih subjekata sukoba interesa, poboljšanje pristupu informacijama koje su od značaja za sprječavanje sukoba interesa, prevenciju korupcije i ostvarivanje regionalne saradnje u istim i sličnim tijelima.Sastanku su prisustvovali članovi Komisije mr Ivana Vojinović, Sabro Kalač i Tahir Gjonbalaj, kao i predstavnici Službe Komisije.

       

U nastavku radne posjete, delegacija je posjetila Prijestonicu Cetinje gdje je održan radni sastanak sa gosp. Aleksandrom Bogdanovićem gradonačelnikom Prijestonice Cetinje, predsjednikom Skupštine Prijestonice Cetinje gosp. Jovanom Martinovićem sa saradnicima. Obje delegacije su upoznale prisutne o dosadašnjoj i budućoj saradnji ističući dosadašnje aktivnosti između ova dva antikoruptivna tijela.
Delegacija Agencije za borbu protiv korupcije R. Kosovo u skladu sa agendom posjetila je i opštine Plav i Rožaje.

Prilog: Memorandum

                                     

Dostavljeno:

-         medijima

-         sajt Komisije                                                        PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                               dr Slobodan Leković

                                                                        Podgorica, 27. februar  2014. godine 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST  

U periodu od 24. – 26. februara u Komisiji za sprječavanje sukoba inetersa je održan sastanak sa predstavnicima E.K. u okviru  peer review misije za sprječavanje sukoba interesa. G-din Jure Škrbec, predstavnik Komisije za prevenciju korupcije Republike Slovenije je po nalogu Komisije EU predvodio misiju, u  cilju  izrade finalnog Izvještaja o napredku. Prvog dana misije, prisutan je bio i g-din Alessandro Campo iz Delegacije EU u Podgorici.
           Predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa, dr Slobodan Leković, je izložio detaljne informacije o  radu ove institucije, rezultatima i procedurama rada, kako bi izrada Izvještaja o napredku, bila sveobuhvatna.

            Služba Komisije, koja je aktivno učestvovala u radnim sastancima tokom tri dana, je detaljno upoznala predstavnike E.K. sa načinom rada i ostvarenim rezultatima Komisije postignutim u prethodnom periodu, kao i obavezama koje proizilaze iz Akcionog Plana za poglavlje 23, u skladu sa kojima je planirana i izmjena Zakona  o sprječavanju sukoba interesa  u  2014. godini, a čija je realizacija u toku. Takođe, Komisija je prezentirala trenutno stanje u
izradi softvera preko kojeg bi Komisija imala direktan prisup podacima koje posjeduju nadležne crnogorske institucije, a koji su potrebni Komisiji radi efikasnije provjere podataka koje dostavljaju javni funkcioneri, a čija je realizacija u okviru IPA projekta započeta 2013. godine.
            Trećeg dana sastanku su prisustvovali g-đa Suzana Pribilović, predsjednica Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki, Sandra Škatarić, predstavnica Uprave za javne nabavke i Snežana Urošević, predstavnica Državne revizorske institucije koje su upoznale prestavnike E.K. sa svojim radom i saradnjom njihovih institucija sa Komisijom za sprječavanje sukoba interesa.  

                     PREDSJEDNIK KOMISIJE
 dr Slobodan Leković

                                                                               Podgorica, 18. 02. 2014. godine  

Vijest 

            Na dan 17. februar 2014. godine, od ukupnog broja javnih funkcionera (3843), svoje imovno stanje dostavilo je 933, od kojih državni 402 ili 25,7%  i 531 ili 23,3% lokalnih javnih funkcionera. Od državnih  funkcionera najviše je javnih funkcionera koje bira Vlada Crne Gore (196), sudija (116), a zatim državnih tužilaca (22), poslanika (16) itd. Od lokalnih javnih funkcionera  Izvještaj o prihodima i imovini za 2013. godinu dostavili su iz opština Budve 50, Mojkovca 49, Podgorice 40, zatim iz Nikšića i Bijelog Polja po 38, Kotora 36,  Žabljaka 31 itd.
            Rok za dostavu imovnog stanja kao i poklona je 31. mart 2014. godine, nakon kojeg će Komisija za sprječavanje sukoba interesa održati sjednicu i pokrenuti postupke protiv svih onih javnih funkcionera koji nijesu ispoštovali ovu zakonsku obavezu.              

Dostavljeno:

-         medijima

-         sajt Komisije                                                        PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                               dr Slobodan Leković

Broj: 150/3                                                              Podgorica, 14. 02. 2014. godine

 

Saopštenje za javnost

 

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore donijela je odluke da krši Zakon 13 javnih funkcionera i to iz Bara (N. Đerković, M. Petranović,
Ž. Jovanović, P. Ćetković i  I. Stojović), Bijelog Polja (I. Bošković i Elvira Spahić), Plava (S. Dešić, B. Musić i A. Bašić), M. Popović iz Podgorice i N. Martinović  iz Nikšića. Ovi javni funkcioneri nijesu dostavili svoje imovno stanje, po stupanju na javnu funkciju, kao ni Adam Vidaković iz Igala, nakon prestanka  javne funkcije.  
            Svoju obavezu nakon 1 godine  nijesu ispunili ni G. Tomić iz Nikšića, A. Barović iz Herceg Novog, A. Rizvanović i A. Dizdarević iz Bijelog Polja, T. Crepulja i Z. Popović iz Kotora i S. Đurđić-Maraš iz Mojkovca. Protiv svih ovih javnih funkcionera  upućeni su zahtjevi za pokretanje  prekršajnog postupka  kod nadležnog  Suda za prekršaje.
            Komisija je donijela odluke za javne funkcionere, da krše Zakon, jer nijesu dostavili tačnu imovinu (nekretnine, prihode, auta, akcije i dr.), ali i da su nakon upravnog postupka otklonili postupanje suprotno Zakonu.  Radi se o 21 javnom funkcioneru, dok su za 2 javna funkcionera potvrđene  odluke  i upućeni  zahtjevi Sudu za prekršaje (Zvonimir Deković, član UO Fond za manjine i Miodrag Stojanović, glavni inspektor za igre na sreću). (prilog 1)
            Po presudi Upravnog suda, Komisija je donijela odluke za Ivana Ašanina iz Mojkovca, Nikolu Fabrisa i Ivana Krkeljića iz Podgorice, Miodraga Kršanca iz Kotora i Ranka Čabrila iz Herceg Novog.
            Nakon konačne i pravosnažne odluke, Komisija je donijela odluke da se Ministarstvu prosvjete dostavi Zahtjev za razrješenje, suspendovanje, ili izricanje disciplinske mjere za prof. dr Miomira Anđića, zbog nespojivosti obavljanja funkcije,  i SO Nikšić za Dragoljuba Nenezić, člana UO JKP Nikšić i  Aleksandru Vuković, članicu Savjeta JU „Centar za kulturu“  Nikšić.
            Komisija je donijela odluke da zbog nespojivosti funkcija  Zakon krše Olivera Doklesić, član Etičke komisije iz Herceg Novog i Dejana Šuškavčević, direktorica AD „Novi duvanski kombinat“ Podgorica, zbog izbjegavanja dostavljanja potpunih podataka.
           Usvojene su žalbe za 5 javnih funkcionera, dok su za Ratka Vukotića, člana Borda direktora „Budvanska rivijera“ i Dragana Dedovića, bivšeg člana „Savjeta za kulturu“ potvrđene  prvostepene odluke. (prilog 2)
            Komisija je donijela  i dva mišljenja  po zahtjevima  predsjednika  Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore i sekretarke Skupštine Prijestonice Cetinje.
            Komisija je, u skladu sa novom definicijom, ko se sve smatra javnim funkcionerom, zauzela stav i donijela odluke da su predsjednici i članovi Borda direktora i izvršni direktori, izabrani ispred države ili opštine u AD i DOO, javni funkcioneri i dužni su da dostave svoje imovno stanje i u cijelosti se pridržavaju Zakona o sprječavanju sukoba interesa Crne Gore i to:  „Tara precision works“ AD Mojkovac  i DOO „Montenegro defence industry“ Podgorica.
            Komisija je razmatrala radni materijal teksta Zakona o Agenciji za antikorupciju  i dala određene primjedbe  i sugestije koje će se dostaviti Ministarstvu pravde.
            Komisija se upoznala  sa zahtjevima za vanredno preispitivanje presude Upravnog suda koji je upućen Vrhovnom sudu od strane Miomira Anđića, glavnog prosvjetnog inspektora.
            Komisija je razmatrala i česte istupe NVO MANS o dosadašnjem radu ove institucije i ocijenila kao netačne, neargumentovane  i proizvoljne,  sa njima poznatim ciljem da se umanji rad i uzlazni trend ove nezavisne institucije.
            Komisija je  razmatrala  i  druga pitanja iz svoje nadležnosti.
            Sve odluke i mišljenja biće prezentovane na sajt Komisije.

    

Dostavljeno: 

-         medijima

-         sajt Komisije                                                 Zamjenik predsjednika
                                                                          Ivo Đoković

 

                                                                               Podgorica, 13. 02. 2014. godine  

Vijest

 

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore održaće 14. februara 2014. godine sjednicu na kojoj će donijeti 60 prvostepenih i drugostepenih odluka za javne funkcionere  i 2 mišljenja.
            Zbog nedostavljanja imovnog stanja po stupanju na javnu funkciju donijeti će se odluke za 12 javnih funkcionera, za jednog zato što po prestanku javne funkcije nije podnio imovno stanje, a za 8 javnih funkcionera zato što to nijesu uradili 1 godinu po prestanku javne funkcije.
            Upoređujući podatke sa drugim državnim organima, donijeti će se odluke za 22 javna funkcionera  koji nijesu prijavili tačnu imovinu, a za 5 javnih funkcionera po presudi Upravnog suda.
            Zbog nespojivosti funkcija, nedavanja potpunih podataka i neprenošenja  prava upravljanja na drugo lice, donijeti će se odluke za 4 javna funkcionera, a za jednog će se pokrenuti  postupak  za razrješenje  sa javne funkcije.
            Razmatraće se i 7 žalbi javnih funkcionera  na odluke Komisije da su prekršili Zakon.
            Komisija će  raspravljati  i  o drugim pitanjima iz svoje nadležnosti.
            Sa  sjednice izdaće se saopštenje za javnost. 

Dostavljeno: 

-         medijima

-         sajt Komisije                                                            PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                               dr Slobodan Leković

                                                        Podgorica, 6. februar 2014. godine 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST SA RADNOG SASTANKA KOMISIJE ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INETERESA SA PREDSTAVNICIMA OECD/SIGMA 

Predstavnici OECD/ SIGMA g-đa Susie Smith i g-din Daniel Ivarsson, koji kao eksperti sprovode monitoring i analizu trenutnog stanja i pružanja pomoći u oblasti javnih nabavki održali su radni sastanak sa predstavnicima Komisije za sprječavanje sukoba  interesa Crne Gore, u  cilju  izrade finalnog Izvještaja o monitoringu.
         Predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa, dr Slobodan Leković, na sastanku održanom 5. februara 2014. godine je izložio detaljne informacije o  radu ove institucije, kako bi  izrada Izvještaja u cilju monitoringa i analize, bila sveobuhvatna.
         Tokom razgovora sa ekspertom  predsjednik Komisije je detaljno upoznao sa načinom rada i ostvarenim rezultatima Komisije postignutim u prethodnom periodu, kao i o veoma dobroj saradnji Komisije sa Upravom za javne nabavke u izradi novog zakona o javnim nabavkama i i podzakonskih akata, organizovanju zajedničkih radionica, pružanju stručne pomoći i dr. u skladu sa međusobno potpisanim Sporazumom o saradnji koji datira iz 2011. godine.
        Sastanku su prisustvovali  predstavnici Službe Komisije: Maja Karas Bošković i   Marija Madžgalj.

 

Dostavljeno: 

-          medijima

-          sajt Komisije                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                      dr Slobodan Leković

Broj:15/3                                                                        Podgorica, 3. 02. 2014. godine

Saopštenje za javnost 

                  U Komisiji za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore na kraju januara 2014. godine, evidentirano je 446 Izvještaja o prihodima i imovini koje su dostavili javni funkcioneri na ime  ostvarenih prihoda i ukupne imovine u 2013. godini. To je 11,6%, od ukupnog broja javnih funkcionera (12,8% državni, a 10,7% lokalni javni funkcioneri). Od evidentiranog broja najviše je izvještaja od javnih funkcionera koje bira Vlada Crne Gore (93) i od sudija (63), kada su u pitanju državni funkcioneri, a od lokalnih javnih funkcionera iz Mojkovca (40), Kotora (25), Budve (21) i Bijelog Polja (19).
                  U skladu sa čl. 20a Zakona o sprječavanju sukoba interesa i preporuke EK o provjeri imovine, obrađeno je  i provjereno 205 Izvještaja, državnih i lokalnih funkcionera, od kojih 53 funkcionera nije prikazalo tačnu pokretnu i nepokretnu imovinu. Na osnovu umreženih podataka sa Upravom za nekretnine, Poreskom upravom, Komisijom za HOV i Ministarstvom unutrašnjih poslova, utvrđeno je da 28 javnih funkcionera nije tačno prijavilo  pokretnu imovinu,  3 javna funkcionera nije prijavilo prihode kod Poreske uprave, 10 javnih funkcionera nije prijavilo akcije u privrednim društvima i 12 javnih funkcionera nije tačno prijavilo nekretnine.
                  Protiv svih ovih javnih funkcionera pokrenut je upravni postupak, a odluke će biti donijete 14. februara, kada je zakazana sjednica Komisije.
                  Rok za dostavu izvještaja je 31. mart 2014. godine.
                  Detaljniji  podaci se nalaze na sajtu Komisije www.konfliktinteresa.me.  

Dostavljeno: 

-          medijima

-          sajt Komisije                                                                    PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                      dr Slobodan Leković

Broj: 15/2                                                                     Podgorica, 27. 01. 2014. godine

 

Vijest

  

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore je podijelila 3110 obrazaca Izvještaja o prihodima i imovini i to: Vladi i Skupštini Crne  Gore,  Ministarstvu zdravlja (za direktore, predsjednike i članove upravnih odbora domova zdravlja, bolnica i dr.), Ministarstvu prosvjete za sve obrazovne institucije, opštinama (za odbornike, sekretare, predsjednike i dr.), a sve u cilju blagovremenog dostavljanja imovnog stanja, za 2013. godinu.
            Na dan, 27. januar 2014. godine svoje imovno stanje dostavilo je 124 državna funkcionera ili 8% (od kojih najviše sudija i vladinih funkcionera) i 165 lokalnih ili 7,5%, od kojih najviše iz opština – Mojkovac, Budva, Andrijevice, Cetinja i Bijelog Polja.
            U obavezi podnošenja imovnog stanja su i novi javni funkcioneri opštine Petnjica.

                                                                                              

Dostavljeno: 

- medijima

- sajt Komisije                                                                         PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                                   dr Slobodan Leković

                                                                    Podgorica  22. januar  2014. godine.

 

Saopštenje o radnom sastanku  eksperta za  monitorin realizacije tvining projekta 
 sa  Komisijom  za sprječavanje sukoba interesa  Crne Gore
         

 Gospodin Ljuan Marko Gashi, koji po nalogu Komisije EU sprovodi monitoring zasnovan na rezultatima   ostvarenim  tokom realizacije tvining projekta ”Podrška sprovođenju antikorupcijske strategije i Akcionog plana” izrazio je  interesovanje da se održi radni sastanak sa predstavnicima Komisije za  sprječavanje sukoba  interesa Crne Gore,   u  cilju  izrade finalnog Izvještaja o monitoringu.
Predsjednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa, dr Slobodan Leković, na sastanku održanom 22. januara 2014. godine je izložio  detaljne   informacije o  radu ove institucije, kako bi  izrada Izvjštaja  u cilju monitoringa  projekta finansiranog iz sredstava Evropske Komisije, bila sveobuhvatna imajući u vidu da Komisija u okviru  projekta IPA 2010  realizuje četiri aktivnosti.
Tokom razgovora sa ekspertom  predsjednik Komisije  ga je   detaljno upoznao sa načinom rada i ostvarenim rezultatima Komisije postignutim u prethodnom periodu, kao i obavezama koje proizila iz Akcionog Plana za poglavlje 23, u skladu sa kojima je planirana i izmjena Zakona  o sprječavanju sukoba interesa  u  martu 2014. godine, a čija je realizacija u toku u okviru projekta.
Predstavnici Komisije  izložili su ekspertu  rezultate dvije aktivnosti koje su već sprovedene ( organizovanje  pet edukativnih seminara za obuku državnih i lokalnih javnih funkcionera, kao i dvije obuke za zaposlene u Komisiji) kao i  mogućnosti  i  očekivanja  od   dvije  preostale aktivnosti  čija je realizacija u toku:  umrežavanje podataka (Aktivnost  3.3. 1) sagledavanje  uslova za izradu softvera preko kojeg bi Komisija imala direktan prisup podacima koje posjeduju nadležne crnogorske institucije, a koji su potrebni Komisiji radi efikasnije provjere podataka koje dostavljaju javni funkcioneri, a čija je realizacija   u okviru projekta započeta  2013. godine.
Gospodin Gashi koji je angažovan radi procjene  efikasnosti projekta  je detaljno informisan o  nadležnostima Komisije,  izmijeni Zakona o sprečavanju sukoba interesa, a  upoznat je  i sa  potrebama Komisije i njenim  aktivnostima,   razrađenih kroz 14  programa Komisije, čija je realizacija u saradnji sa eksperima iz Njemačke otpočela  u septembru  2012. godine  kroz projekat ” Podrška sprovođenju antikorupcijske strategije i Akcionog plana ”.
Sastanku su prisustvovali  predstavnici Službe Komisije: Maja Karas Bošković i   Zoran Terzić.

                                                                                            PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                            dr Slobodan Leković

                                                                   Podgorica,     15. januar    2014. godine 

   Dnevni list „Dan“

Podgorica  

PREDMET: Reagovanje Službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa na tekst   objavljen  u dnevnom listu „Dan“ od   15. januara  2014. godine, str. 12. 

Poštovani,
Postupajući po  navodima iz saopštenja  novinara iznesenih  u tekstu  objavljenom u  dnevnom listu  „Dan“ od   15. januara  2014.   godine pod nazivom  „ Leković ili ne zna pravo ili štiti Anđića“, Stručna Služba Komisije za  sprječavanje sukoba interesa  Vas, kao  i javnost obavještava o sljedećem:
Radi tačnosti informisanja javnosti i Vašeg lista ističemo da je Upravni sud Crne Gore u presudi U. br.  2069/13 od   25. decembra 2013. godine (a u Komisiji primljena 30. 12. 2013. godine) potvrdio  odluku Komisije  za  sprječavanje sukoba interesa broj 148/12 od  19. jula 2013. godine, kojom  se 
ODBIJA  zahtjev za preispitivanje Miomira Anđića, glavnog prosvjetnog  inspektora iz Podgorice kao neosnovan i POTVRĐUJE Odluka Komisije broj 148/6 od   10. maja  2013. godine.
Imajući  u vidu  da je drugostepena  odluka Komisije   konačna u postupku pred Komisijom za sprječavanje sukoba  interesa, ona samim tim nije i pravosnažna, obzirom da stranka ima pravo da pokrene postupak pred Upravnim sudom
Crne Gore, što je u  konkretnom slučaju uradio  i   javni funkcioner Miomir Anđić, glavni prosvjetni  inspektor iz Podgorice, o čemu smo u nekoliko navrata informisali javnost, nakon  netačnih navoda podnosioca inicijative Osnovanost  i zakonitost Presude Upravnog  suda  Crne Gore može se pobijati vanrednim  pravnim sredstvom, odnosno podnošenjem Zahtjeva za vanredno preispitivanje sudske odluke Vrhovnom sudu Crne Gore,  a dosadašnja praksa Komisije je pokazala  da je u pojedinim slučajevima Vrhovni sud imao drugačije stanovište od Upravnog suda, te je svojim presudama poništio presude Upravnog suda i vratio je na ponovni postupak i odlučivanje (na pr. članovi Socijalnog savjeta Crne Gore).
U skladu sa navedenim, a da je članom 38  Zakona o sprječavanju sukoba interesa propisano da će se povreda ovog zakona utvrđena konačnom, odnosno pravosnažnom odlukom smatrati nesavjesnim vršenjem javne funkcije, o čemu Komisija obavještava organ vlasti u kojem javni funkcioner vrši javnu funkciju i organ nadležan za izbor, odnosno imenovanje ili postavljanje javnog funkcionera, radi pokretanja postupka razrješenja, suspendovanja ili   izricanja disciplinske mjere, Komisija će na prvoj narednoj sjednici  zakazanoj za  14. februar 2014. godine,  razmatrati  između ostalog i predmet Miomira Anđića, glavnog prosvjetnog  inspektora iz Podgorice, o čemu će javnost biti obaviještena putem saopštenja.
Imajući  u vidu da  je  ovo   institucija osnovana  od    strane   Skupštine   Crne    Gore,  nadležna   za  sprovođenje Zakonskih odredbi propisanih Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, nastojimo da zajedničkim naporima učinimo sve  u cilju   zakonitosti sprovođenja odredbi Zakona, te u tom smislu apelujemo da u ovom pa i u ostalim predmetima, treba omogučiti da nadležni organi u skladu sa Zakonom rade  odgovorno  posao, a ne unaprijed putem javnosti   izricati „presude“.
   Molimo da u istom listu objavite naše reagovanje.

     Dostavljeno:                                                                Stručna Služba Komisije         - Naslovu 
- Sajt Komisije           

                                                                                     Podgorica, 10. 01. 2014. godine

Saopštenje za javnost 

            Komisija za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore je u 2013. godini, shodno čl. 3 Zakona o sprječavanju sukoba interesa i preporukama EK o proširenju  obuhvata broja javnih funkcionera i na ostale kategorije državnih službenika, evidentirala i obradila 302 nova javna funkcionera, što je uticalo na povećanje broja javnih funkcionera u odnosu na prethodnu 2012. godinu za 9% više (državnih 12,4%, lokalnih 6,1%).
            Radi se o novim javnim funkcionerima koji imaju javna ovlašćenja, a koje predlaže organ vlasti (Vlada, Skupština, opština), kao  što su predsjednici i članovi borda direktora i izvršni direktori izabrani u AD, DOO ili JU gdje Država ima najmanje 25% kapitala (“Vodakom“, Luka Bar i Kotor, Regionalni vodovod „Crnogorsko primorje“, „Montefarm“, „Tehnopolis“, „Montenepranzo-bokaprodukt“, „Radoje Dakić“, „Plodovi Crne Gore“, Novi duvanski kombinat, „Hemomont“, “Kontejnerski terminal i generalni tereti“, „Barska plovidba“, Radio difuzni centar, „Crnogorska plovidba“ Kotor, Željeznički prevoz, Montecargo, Aerodromi, Jadransko brodogradilište, Elektroprivreda, NTO Crne Gore, Pobjeda i sl.).
U skladu sa Akcionim planom novi javni funkcioneri su i rukovodioci poreskih uprava u opštinama, dekani fakulteta, članovi upravnih odbora Univerziteta, savjetnici predsjednika Crne Gore, Vlade i Skupštine Crne Gore kao i savjetnici predsjednika opština, direktori  Biroa rada u opštinama i sl.
Svi ovi javni funkcioneri  su u obavezi da dostavljaju imovno stanje za sebe i porodicu, što su uglavnom i uradili. Njihova je obaveza, kao i ostalih javnih funkcionera, državnih i lokalnih, da dostave imovno stanje na propisanom obrascu – izvještaju o prihodima i imovnini za kompletnu 2013. godinu, a rok je 31. mart  2014. godine, kada će se sagledati stanje i preduzeti mjere za sve javne funkcionere koji ne budu ispoštovali ovaj rok, u skladu sa Zakonom.
Da bi olakšali posao javnim funkcionerima, Komisija je svim opštinama, Vladi i Skupštini Crne Gore dostavila  ukupno 2160 obrazaca. U toku je dostava Ministarstvu zdravlja, Ministarstvu prosvjete, Sudskom i Tužilačkom savjetu, za sve sudije i tužioce, Vijeću za prekršaje, sa dodatnih još oko 820 obrazaca.
Komisija će redovno obavještavati medije i ukupnu javnost putem sajta ili povremenih saopštenja o ovoj zakonskoj obavezi.
Na dan 10. januar 2014. godine od ukupno 3797 javnih funkcionera u Službu Komisije je dostavljeno 40 Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera za 2013. godinu.

Dostavljeno:

-                      medijima

-                      sajt Komisije                                                              PREDSJEDNIK KOMISIJE
                                                                                            dr Slobodan Leković

                  

 

 

     right©2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa

spy app for xellphone most powerful mobile spy spymobile spy is kids spy phones mobile phone ios read text messages text message cell phone tracker site spyphone spyware on someones phone how do i know my husband is cheating link how text message tracker app for iphone cell phone tracker 992 cell phone stealthily spy on android phone free app wife had affair cell phone spy ap press apps to track mobile phones sms spy for free how to catch a cheating husband halloween costume press spy on cell phones from your pc ultimate bluetooth mobile phone spy reviews cell spy stealth software reviews site here