Komisija za sprječavanje sukoba interesa

Tel:(+382 20) 621 124

Tel/fax:(+382 20
620 540

Adresa
Crnogorskih serdara b.b
Podgorica

E-mail:
konflikt.interesa@
kssi.gov.me
 

 

 

JAVNI FUNKCIONERI KOJE IMENUJE I POSTAVLJA VLADA

 SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA KOJE BIRA, IMENUJE,
POSTAVLJA ILI NA ČIJI IZBOR SAGLASNOST DAJE VLADA CRNE GORE

1. Branka Lakočević, pomoćnik ministra pravde (i član Tužilačkog savjeta)
2. Nataša Pešić, sekretar ministarstva pravde (i član UO JU „Policijska akademija“)
3. Slavica Rabrenović, pomoćnik ministra pravde (i član UO JU „Centar za podršku djeci i porodici“ Bijelo Polje)
4. Tijana Stanković, pomoćnik ministra finansija
5. Nemanja Pavličić, pomoćnik ministra finansija (i član Borda direktora Željeznički prevoz i član Skupštine Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore)
6. Biljana Šćekić, pomoćnik ministra finansija
7. Boris Bušković, pomoćnik ministra finansija (i član Odbora direktora EPCG)
8. Nataša Kovačević, pomoćnik ministra finansija (i član UO Fonda za obeštećenje)
9. Bojana Bošković, pomoćnik ministra finansija (i član UO Fonda za zaštitu depozita)
10. Ana Ivanović, pomoćnik ministra finansija ( i član odbora direktora AD „Pobjeda“)
11. Damir Rašketić, sekretar ministarstva finansija ( i odbornik SO Bar i predjsenik UO „Investiciono razvojni fond“)
12. Ana Krsmanović, pomoćnik ministra finansija
13. Aleksandar Drljević, pomoćnik ministra za evropske integracije
14. Ratka Sekulović, pomoćnik ministra za evropske integracije
15. Vanja Grgurović, pomoćnik ministra za evropske integracije
16. Željko Rutović, pomoćnik ministra kulture
17. Dragica Milić, pomoćnik ministra kulture
18. Lidija Ljesar, pomoćnik ministra kulture
19. Dragan Drobnjak, pomoćnik ministra prosvjete i sporta
20. Srđan Raičević, sekretar Ministarstva prosvjete i sporta (i predsjednik UO JU „Policijska akademija“)
21. Vesna Vučurović, pomocnik ministra prosvjete i sporta (i član UO JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva)
22. Mubera Kurpejović, pomocnik ministra prosvjete i sporta
23. Smiljana Prelević, sekretar ministarstva nauke
24. Darko Petrušić, pomoćnik ministra nauke
25. Igor Noveljić,vd sekretar Ministarstva ekonomije (i član Odbora direktora „Montenegrobonus“)
26. Miodrag Čanović, pomoćnik ministra ekonomije ( i član odbora direktora EPCG)
27. Dragan Kujović, pomoćnik ministra ekonomije
28. Goran Šćepanović, pomoćnik ministra ekonomije (i član UO Akreditacionog tijela CG)
29. Vladan Dubljević, pomoćnik ministra ekonomije
30. Zoran Perišić, pomoćnik ministra ekonomije (i član Komisije za kontrolu državne pomoći i član UO JU „Instituta za standardizaciju“)
31. Dragica Sekulić, pomoćnik ministra ekonomije
32. Nina Vujošević, pomoćnik ministra ekonomije, (i predsjednik UO Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija)
33. Dragan Pejanović, sekretar ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave (i član UO „Policijska akademija“)
35. Zoran Begović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave
36. Veselin Vukčević, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave (i predsjednik Odbora direktora „Tržnice i pijace" d.o.o. Podgorica)
37. Vladimir Vukotić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave
38. Mladen Jovović, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i javne uprave
39. Zoran Radonjić, sekretar Ministarstva saobraćaja i pomorstva (i član Komisije za kontrolu državne pomoći i član UO Agencije za kontrolu letenja Srbije i Crne Gore)
40. Mirel Radić – Ljubisavljević, pomoćnik ministra saobraćaja i pomorstva (i član Skupštine Agencije za kontrolu leta Srbije i Crne Gore)
41. Velizar Vojinović, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja (i član UO JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje)
42. Dr Milosav Anđelić, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja
43. Branimir Vujačić, sekretar Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja (i predsjednik UO „Novi duvanski kombinat“)
44. mr Branko Bulatović, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja
45. Igor Golubović, pomoćnik ministra poljoprivrede i ruralnog razvoja (i predsjednik odbora direktora „ADA“ Pljevlja)
46. Zoran Tomić, sekretar ministarstva održivog razvoja i turizma (i član UO Inženjerske komore CG)
47. Željka Radak-Kukavičić, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član Komisije za kontrolu državne pomoći i predsjednik izvršnog odbora NTO CG)
48. Zoran Duletić, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član Izvršnog odbora NTO)
49. Nebojša Popović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član odbora direktora AD „Luštica Development“)
50. Siniša Stanković, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član odbora direktora DOO „Vodacom“ )
51. Olivera Brajović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma
52. Ivana Vojinović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član Komisije za sprječavanje sukoba interesa)
53. Danilo Gvozdenović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član UO „Inžinjerska komora CG“)
54. Sanja Lješković Mitrović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma
55. Andro Drecun, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma
56. Marko Čanović, pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (i član Odbora direktora „Crnogorski fond za stambeno socijalnu izgradnju“)
57. Marko Vujović, pomoćnik ministra ekonomije (i član Odbora direktora „Crnogorski operator tržišta električne energije“)
58. Nada Ulićević, sekretar Ministarstva odbrane
59. Rifet Kosovac, pomoćnik ministra odbrane (i član Odbora direktora „Tara precision works“ AD Mojkovac)
60. dr Rajko Novićević, pomoćnik ministra odbrane
61. Mira Cerović, pomoćnik ministra odbrane
62. Ivan Mašulović, pomoćnik ministra odbrane
63. Zoran Kostić, sekretar Ministarstva zdravlja (i član Odbora direktora JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć“)
64. dr Jadranka Lakićević, pomoćnik ministra zdravlja (i član Odbora direktora JU „Institut za javno zdravlje“)
65. Nikola Dedeić, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja (i predsjednik UO Zavod za zapošljavanje)
66. Vladimir Radovanić, pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja ( i član Socijalnog savjeta)
67. Jovo Pajović, pomoćnik ministra rada i socijalnog stranja (i član UO Fond PIO)
68. Vesna Simović, vd pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja (i član UO „Fond rada“)
69. Dragan Raketić, vd pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja
70. Remzija Ademović, vd pomoćnik ministra rada i socijalnog staranja (i predsjednik UO JU „Centar za socijalni rad Bijelo Polje“)
71. Nebojša Todorović, pomoćnik ministra zdravlja (i član UO JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“)
72. Gorica Savović, pomoćnik ministra zdravlja (i član Odbora direktora Fonda za zdravstveno osiguranje)
73. dr Mensud Grbović, pomoćnik ministra zdravlja (i odbornik Skupštine Glavnog grada Podgorica, i član Odbora direktora “Pobjeda” AD)
74. Mirsad Bibović, sekretar Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija
75. Sandra Veličković, sekretar ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije
76. Radule Novović, pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije (i predsjednik borda direktora NIP Pobjeda)
77. mr Adis Balota, pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije (i član odbora direktora MD Industry)
78. Ivan Lazarević, pomoćnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije
79. Ratka Strugar, pomožnik ministra za informaciono društvo i telekomunikacije (i član UO JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja)
80. Orhan Šahmanović, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava (i član UO Fonda za manjine i odbornik SO Plav)
81. Blanka Radošević Marović, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava
82. Sabahudin Delić, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava ( i član UO JU Centar za socijalni rad Pljevlja i Žabljak)
83. Safet Kurtagić, direktor Fonda za manjine
84. Dejan Marinović, direktor Poreske uprave
85. Vukica Kaluđerović, pomoćnik direktora Poreske uprave
86. Novo Radović, pomoćnik direktora Poreske uprave
87. Radivoje Merdović, pomoćnik direktora Poreske uprave
88. Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje
89. Zvezdana Oluić, član UO Fonda za zdravstveno osiguranje
90. Dušan Perović, direktor Foda PIO (i odbornik Skupštine Glavnog grada Podgorica i član Savjeta za privatizaciju,)
91. Kemal Đečević, direktor Foda rada
92. Suzana Radulović, predsjednik UO Fonda rada (i član UO Agencije za mirno rješavanje radnih sporova)
93. Rumica Kostić, član UO Fonda rada
94. Vesna Ćalović, član UO Fonda rada
95. Aleksa Marojević, član UO Fonda rada
96. Gordana Jovanović, član UO Fonda rada (i savjetnik Predsjednika Vlade)
97. Srđan Mugoša, član UO Fond rada
98. Anka Stojković, član UO Fond rada
99. Vesna Bešović, član UO Fond rada
100. Predrag Poček, izvršni direktor Investiciono razvojnog fonda CG (i član odbora direktora AD „Barska plovidba“ Bar)
101. Radoš Šućur, direktor Uprave za šume
102. Miloje Aničić, pomoćnik direktora Uprave za šume
103. Rosanda Vojinović, pomoćnik direktora Uprave za šume
104. Mirjana Ljumović, pomoćnik direktora Uprave za nekretnine
105. Slavko Simović, pomoćnik direkora Uprave za nekretnine
106. Dragan Kovačević, vd direktora Uprave za nekretnine
107. Vladan Joković, direktor Uprave carina
108. Milan Martinović, pomoćnik direktora Uprave carina
109. Ranko Jovović, pomoćnik direktora Uprave carina (i član UO JP za lov i uzgoj divljači Danilovgrad i odbornik SO Danilovgrad)
110. Suzana Šuković, pomoćnik Direktora Uprave carina
111. Goran Jurišić, direktor Uprave pomorske sigurnosti
112. Dr Ivan Popović, direktor Veterinarske uprave
113. Vesna Ratković, direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu
114. Nina Krgović, pomoćnik direktora Uprave za antikorupcijsku inicijativu
115. Mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca (i član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo)
116. Vesko Lekić, pomoćnik direktora Uprave za sprečavanje pranja novca (i predsjednik UO JP „ Sportski objekti“ Podgorica)
117. Radomir Todorović, pomoćnik direktora Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
118. Miloš Vukčević, pomoćnik direktora Upravi za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
119. Svetlana Vuković, direktor Uprave za kadrove
120. Jadranka Đurković, pomoćnik direktora Uprave za kadrove
121. Đuro Nikač, pomoćnik direktora Uprave za kadrove
122. Zoran Janković, direktor Uprave za vode (i član Savjeta JU „Centar za kulturu“ Berane)
123. Tičić Aleksandar, direktor Uprave za mlade i sport (i član UO JP Morsko dobro i član Odbora direktora DOO „Adriatic holding“)
124. Dušanka Jauković, sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo (i član UO Fond za zdravstveno osiguranje)
125. Slavica Bajić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo (i predsjednik UO NIU „ Službeni list CG“)
126. Radmila Šturanović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo (i član Odbora direktora KC CG)
127. Vojislava Đukić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
128. Radmila Mujović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
129. Suzana Pribilović, predsjednik Državne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
130. Tomo Miljić, član Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
131. Katarina Radović, član Državne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
132. Vladimir Ivanović, član Državne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
133. Omer Mehmedović, član Državne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
134. Žarko Šturanović, generalni sekretar Vlade (i član Odbora direktora doo „Hemomont“)
135. Dragana Ranitović, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade (i predsjednik Komisije za žalbe)
136. Drago Spaić, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade (i odbornik SO Nikšić)
137. Ljiljana Radonjić, zamjenik generalnog sekretata Vlade CG ( i član UO NIU „Službeni list CG“)
138. mr Gordana Radojević, direktor Zavoda za statistiku (i član Savjeta za statistiku i statistički sistem)
139. Božidar Popović, pomoćnik direktora Zavoda za statistiku
140. Jelena Zvizdojević, pomoćnik direktora Zavoda za statistiku
141. Mr Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog zavoda (i odbornik SO Nikšić i član UO JP „Nacionalni parkovi“ CG)
142. Radomir Kandić, pomoćnik direktora Hidrometeorološkog zavoda
143. Dr Branislav Glavatović, direktor Seizmološkog zavoda
144. Derviš Selihanović, direktor Zavoda za međunarodnu naučnu, prosvjetno kulturnu i tehničku saradnju-ZAMTES (i predsjednik UO JU „Muzeji i galerije“ Podgorica)
145. Stevan Radunović, direktor Državnog arhiva (i odbornik Skupštine Prijestonice Cetinje)
146. Jadranka Selhanović, pomoćnik direktora Državnog arhiva
147. Mirjana Kapisoda, pomoćnik direktora Državnog arhiva
148. Žarko Živković, direktor Direkcije javnih radova
149. Marija Iličković, vd direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća
150. Nebojša Obradović, direktor Direkcije za željeznice
151. Miroslav Kukavičić, pomoćnik direktora Direkcije za željeznice
152. Mladen Lučić, direktor Lučke kapetanije
153. Blažo Šaranović, vd direktor Uprave za imovinu (i odbornik SO Podgorica i predsjednik UO DOO „Deponija“ PG)
154. Osman Nurković, vd pomoćnik direktora Uprave za imovinu
155. Domagoj Žarković, pomoćnik direktora Uprave za imovinu
156. Boro Vučinić, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost
157. Vlado Radović, generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost
158. Zoran Sekulić, direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
159. dr Šaleta Đurović, predsjednik Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
160. Branko Kovijanić, član Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
161. Aleksandar Mijač, član Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
162. Jadranka Vojvodić, pomoćnik direktora Agencije za elektronske medije
163. Momčilo Stojanović, pomoćnik direktora Agencije za elektronske medije
164. Novak Medenica, direktor Regulatorne agencije za energetiku
165. Pero Vučković, zamjenik direktora Regulatorne agencije za energetiku
166. Željko Šofranac, direkror Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica
167. Dragica Vučinić – Piletić, pomoćnik direktora Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica
168. Đorđina Lakić, direktor Fonda za obeštećenje (i član UO JU Centar za socijalni rad Podgorica)
170. Dr Dejan Laušević, direktor JU „Specijalistička veterinarska laboratorija“
171. Milovan Đuričković, direktor Javnog preduzeća ØAerodromi Crne GoreØ
172. Vojin Grdinić, predsjednik Odbora direktora Pošte Crne Gore
173. Milan Martinović, izvršni direktor Pošta CG (i predsjednik Odbora direktora JZU Dom zdravlja Podgorica)
174. Željka Vuksanović, član Odbora direktora Pošta CG (i odbornik SO Kolašin)
175. Igor Radusinović, član UO Pošta CG
176. Zoran Mrdak, direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove CG
177. Rade Gregović, predsjednik UO Javnog preduzeća za nacionalne parkove CG
178. Žarko Božović, član UO Javnog preduzeća za nacionalne parkove CG
179. dr Jovan Kavarić, član UO JP „Nacionalni parkovi“ CG
180. Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu (i član Komisije za evropske integracije)
181. Dušanka Ćetković Perović, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
182. Božidar Vuksanović, direktor Uprave policije
183. Vesko Vukadinović, pomoćnik direktora Uprave policije
184. Slobodan Filipović, pomoćnik direktora Uprave policije
185. Predrag Ašanin, vd pomoćnik direktora Uprave policije
186. Nikola Janjušević, pomoćnik direktora Uprave policije
187. Vojislav Marković, vd pomoćnik direktora Uprave policije (i član Odbora za bezbjednost i vazduhoplovni saobraćaj)
188. Veselin Grbović, direktor Direkcije za saobraćaj
189. Budimir Stanišić, direktor Apotekarske ustanove „Montefarm“ (i predsjednik Borda direktora AD „Business montenegro“)
190. Davor Musić, član Odbora direktora AU „Montefarm“
191. Snežana Stanković, član Odbora direktora AU „Montefarm“
192. Mirjana Kojičić, član Odbora direktora AU „Montefarm“ (i član Odbora direktora JZU „Dobrota“ Kotor)
193. Momčilo Vujošević, direktor JU „Službeni list CG“ (i odbornik Skupštine Glavnog grada i član odbora direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice)
194. Uroš Andrijašević, član UO JU „Službeni list CG“
195. Nebojša Burzanović, član UO JU „Službeni list CG“
196. Nataša Novaković, član UO JU „Službeni list CG“
197. dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje (i odbornik Skupštine Glavnog grada Podgorica i predsjednik Odbora direktora „Deponija“ i član UO JU Centar za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica)
198. Dragan Laušević, član Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
199. Milanka Žugić, član UO Instituta za javno zdravlje (i član UO JU „Montefarm“)
200. Miodrag Pejović, predsjednik UO JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“
201. Danilo Mirotić, član UO JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“
202. Puniša Pavićević, član UO JP Regionalni vodovod crnogorsko primorje (i član UO JP “Vodovod i kanalizacije” Kotor)
203. Vanja Asanović, direktor Zavoda za metrologiju
204. Goran Vukoslavović, pomoćnik direktora Zavoda za metrologiju
205. Zoran Ćetković, pomoćnik direktora Zavoda za metrologiju
206. Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo
207. Renato Brkanović, pomoćnik direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo
208. Časlav Vešović, član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
209. Branimir Gvozdenović, predsjednik Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
210. Saša Radović, direktor Nacionalne turističke organizacije Crne Gore
211. Slobodan Božović. direktor JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom“
212. Lidija Dedović, vd umjetnički direktor JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom“
213. Milenko Damjanović, vd poslovni direktor JU „Centar savremene umjetnosti“
214. Ljiljana Karadžić, vd umjetnički direktor JU „Centar savremene umjetnosti“
215. Branko Baletić, direktor JU Crnogorska kinoteka
216. Đorđije Vušurović, vd direktor JU „Centar za konzervaciju i arheologiju CG“
217. Miodrag Perović, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore
218. Milan J. Perović, član UO Instituta za standardizaciju
219. Mitar Bajčeta, predsjednik Komisije za kontrolu državne podrške i pomoći
220. Darko Konjević, član Komisije za kontrolu državne podrške i pomoći
221. Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke
222. Mara Bogavac, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
223. Ranko Nikolić, direktor Akreditacionog tijela CG
224. Nada Medenica, direktor JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja
225. Ana Mišurović, predsjednik UO JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja CG
226. Danijela Šuković, član UO JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja CG
227. Tomislav Anđelić, član UO JU Centar za ekotoksikološka ispitivanja CG
228. Ervin Adrović, pomoćnik direktora Direkcije za saobraćaj
229. Milorad Drljević, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva
230. mr Janko Ljumović, poslovni direktor CNP-a
231. mr. Aleksandar Moštrokol, direktor Uprave za inspekcijske poslove
232. Marko Ćulafić, vd direktor Uprave za igre na sreću
233. Milena Savović Baptista, pomoćnik direktora Uprave za igre na sreću
234. Vukica Jelić, direktor Zavoda za zapošljavanje (i član UO JU Centar za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica)
235. Daliborka Pejović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine (i predsjednik UO Fonda za zdravstveno osiguranje, i odbornik Skupštine Glavnog grada Podogorica)
236. Lidija Šćepanović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine
237. Dragan Asanović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu životne sredine
239. Nataša Vukašinović, sekretar Socijalnog savjeta
240. Milan Lakićević, član Socijalnog savjeta CG
241. Slavoljub Popadić, član Socijalnog savjeta CG
242. Žarko Radulović, član Socijalnog savjeta CG
243. Savo Vučinić, direktor Direkcije za zaštitu tajnih podataka
244. Bojan Obrenović, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka
245. Pavle Goranović, direktor Zavoda za školstvo (i predsjednik UO JPU „Ljubica Popović“ Podgorica)
246. Radoslav Milošević, pomoćnik direktora Zavoda za školstvo
247. Abaz Džafić, direktor Agencije za radio difuziju
248. Željko Nikolić, izvršni direktor Radio difuznog centra (i član Odbora direktora Željezničke infrastruktura)
249. Zoran Pažin, zastupnik CG pred Evropskim sudom za ljudska prava
250. Zoran Ulama, šef Kanelarije za borbu protiv trgovine ljudima
251. prof mr Pavle Pejović, direktor Narodnog muzeja CG
252. dr Petar Ivanović, direktor Agencije CG za promociju stranih investicija
253. Zoran Damjanović, direktor Montenegro defence industry
254. Goran Ćulafić, član UO Fonda PIO
255. Prim. dr Asim Dizdarević, član UO Fond PIO (i odbornik SO Bijelo Polje)
256. Branislav Begović, član UO Fond PIO
257. Savo Barović, član UO Fond PIO
258. Zarija Lekić, član UO Fond PIO
259. Ljiljana Simović, član UO Fond PIO
260. Rajko Barović, direktor JP „Morsko dobro“
261. Zorka Prljević, direktor Fitosanitarne uprave
262. Spaso Popović, pomoćnik direktora Fitosanitarne uprave ( i član odbora direktora AD Željeznička infrastuktura)
263. mr Jadranka Vojinović, izvršni direktor doo „Procon“ (i član UO JP „Vodovod i kanalizacije „ Cetinje)
264. Milan Radović, direktor ZIKS-a
265. Zoran Magdelinić. pomoćnik direkora ZIKS-a
266. Mirjana Milić, zaštitnik imovinsko pravnih interesa CG
267. Risto Femić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
268. Milan Krsmanović, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
269. Slavica Laković, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
270. Ivanka Janičić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
271. Fahra Ličina, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
272. Aleksandar Novović, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
273. Radomirka Raičević, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
274. Sanja Jaredić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
275. Rajko Lopičić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
276. Slobodan Perović, predsjednik Komisije za koncesije
277. Miodrag Radunović, član Komisije za koncesije
278. Danka Latković, šef Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama
279. Miodrag Vujović, direktor Uprave za zaštitu konkurencije
280. Zdenka Burzan, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
281. mr Zlatko Bulić, direktor JU Republičkog zavoda za zaštitu prirode (i član UO JU „Prirodnjački muzej“ Crne Gore)
282. Nataša Miličković, član UO Republički zavod za zaštitu prirode
283. Ondrej Vizi, direktor JU Prirodnjački muzej Crne Gore
284. Nebojša Dragović, direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
285. Marko Jokić, predsjednik UO Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva
286. Željko Jaćimović, direktor Ispitnog centra
287. Radovan Popović, član UO Ispitni centar
288. Zorica Minić, član UO Ispitni centar
289. Predrag Miranović, rektor Univerziteta Crne Gore
290. Duško Rajković, direktor JU Centar za stručno obrazovanje
291. Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod „Komanski most“ Podgorica
292. Sadik Šahman direktor JU OŠ „Rifat Budžović Tršo“ Bijelo Polje
293. Dul Asllani, direktor JU OŠ „Marko Nuculović“ Ulcinj
294. Zoran Bošković, direktor JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine
295. Dušanka Ulama, direktor JPU „Irena Radović“ Danilovgrad
296. Boban Došljak, direktor JU OŠ „Lubnice“ Berane
297. Zoran Dacić, direktor JU OŠ „Jovan Ćorović“ Gornja Bukovica Šavnik
298. Milutin Golubović, direktor JU OŠ „Vukašin Radunović“ Berane
299. Radun Marsenić, direktor JU OŠ“ Milić Keljanović“ Andrijevica
300. Daut Hajdarpašić, direktor JU OŠ „Mladost“ Bijelo Polje
301. Zorica Stanković, direktor JU „Druga osnovna škola“ Budva
302. Gordana Radović, direktor JU Obrazovni centar Plužine
303. Đorđije Radović, direktor JU OŠ „Ilija Kišić“ Zelenika H. Novi
304. Svetolik Čukić, direktor JU OŠ „Donja Ržanica“ Berane
305. Aiša Gjokaj, direktor OŠ „29 novembar“ Tuzi
306. Ninoslava Zlatković, direktor JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Budva
307. Vukić Konjević, direktor JU OŠ „Oktoih“ Podgorica
308. Lidija Raković, direktor JU OŠ „Jugoslavija“ Bar ( i član Savjeta Radio Bar)
309. Jasna Vujović, direktor JPU „Bambi“ Tivat
310. Goran Peličić, direktor JU OŠ „Niko Maraš“ Bijelo Polje – Zeta
311. Vera Kostić, direktor JPU „Solidarnost“ – Ulcinj
312. Radomir Baković, direktor JU OŠ „Mojsije Stevanović“ Kolašin (i član UO JP „Komunalno“ Kolašin s.l. 29/10)
313. Zoran Rakočević, direktor JU OŠ „Risto Manojlović“ Kolašin
314. Zoran Milićević, direktor JU OŠ „Nikola Đurković“ Radanovići Kotor
315. Nevenka Bošković, direktor JU OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ Ravna Rijeka
316. Ružica Rakočević, direktor JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Kolašin
317. Šerif Feratović, direktor JU OŠ „Džafer Nikočević“ Gusinje
318. Vesko Kadović, direktor JU OŠ „Janko Mićunović“ Moštanica Nikšić (član Savjeta JU “Zahumlje”)
319. Nataša Gardašević, direktor JU OŠ „Milosav Koljenšić“ Slap Nikšić
320. Miro Glomazić, direktor JU OŠ „Braća Labudović“ Nikšić (i odbornik SO Nikšić)
321. Svetlana Pavićević, direktor JU OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“ Bijelo Polje
322. Fadil Hadžalić, direktor JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Pljevlja
323. Bećir Berjašević, direktor JU OŠ Ostros (i odbornik SO Bar i član odbora direktora JZU Opšta bolnica Bar – sl. list 14/12)
324. Dragan Zuković, direktor Gimnazije Pljevlja
325. Amra Džukljan, direktor JU OŠ „ Radoje Kontić“ Gradac Pljevlja
326. Miodrag Vakirević, direktor JU OŠ „Boško Buha“ Pljevlja
327. Rade Krivokapić, direktor JU OŠ „Radoje Čizmović“ Nikšić
328. Jasmila Hot, direktor JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje
329. Žana Jovanović, direktor JU OŠ „Boško Radulović „ Komani Podgorica
330. Vanja Marković direktor JU OŠ „Mataruge“
331. Obren Papović, direktor JU OŠ „Jagoš Kontić“ Nikšić
332. Jovan Komatina, direktor JPU „R. Hedić“ Berane“
333. Radomir Jočić, direktor JU OŠ „Petar Dedović“ Murino
334. Marsela Kastratović, direktor JU Škola za osnovno muzičko obrazovanje Berane (i predsjednik Savjeta JU Centar za kulturu)
335. Veselinka Peković, direktor JPU „Sestre Radović“ Kolašin
336. Vjera Vuković, direktor JU ŠOMO „ Dara Čokorilo“ Nikšić
337. Pina Bubanja, direktor Muzičke škole Tivat
338. Abela Popović, direktor JPU „Eko bajka“ Pljevlja
339. Milorad Cicmil, direktor JU OŠ „Pavle Kovačević“ Grahovo
340. Dobrašin Lalević, direktor JU OŠ „ Bajo Jojić“ Andrijevica (i odbornik SO Andrijevica)
341. Živorad Bojović, direktor JU Srednja mješovita škola „17. septembar“ Žabljak
342. Milena Kljajić, direktor JU Dom učenika Berane
343. Neđeljko Pindović, direktor JU OŠ „Dragan Kovačević“ Nudo Nikšić
344. Vujica Popović, direktor JU SSŠ „Vukadin Vukadinović“ Berane
345. Stanka Vukčević, direktor JU OŠ „Anto Đedović“ Bar
346. Branislav Đukić, direktor JU Srednja ekonomska škola Podgorica
347. Miloš Marić, direktorJU Srednja elektro ekonomska škola Bijelo Polje
348. Marijana Papić, direktor JU OŠ „Pavle Rovinski“ Podgorica (i član UO JPU „Đina Vrbica“ Podgorica
349. Senka Vuksanović, direktor JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje
350. Ramo A. Kolašinac, direktor ŠC „Bećo Bašić“(i predsjendik SO Plav – 15. 06 2010 i član UO JU Centar za kulturu Plav)
351. Mirko Šubarić, direktor JU OŠ „Mile Peruničić“ Maoče Pljevlja
352. Nebojša Rubežić, direktor JU OŠ „Dušan Ivović“ Pljevlja
353. Veselin Vukićević, direktor JU OŠ „Dušan Obradović“ Žabljak (i odbornik SO Žabljak)
354. Mileva Korać, direktor JU OŠ „Krsto Radojević“ Bijelo Polje
355. Veselin Pićurić, direktor JU SETŠ „Vaso Aligrudić“ Podgorica
356. Branko Lazarević, direktor JU Obrazovni centar Šavnik
357. Ranko Vušović, direktor JU OŠ „Branko Božović“ Podgorica
358. Hajriz Bahović, direktor JU OŠ „Nedakusi“ B. Polje
359. Martin Zadrima, direktor JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj
360. Jagoda Šoškić Turković, direktor JU OŠ „Boro Vukmirović“ Rijeka Crnojevića
361. Branislav Stanišić, direktor JU OŠ „Vuko Jovović“ Danilovgrad (i odbornik)
362. Nataša Tomović, direktor JPU „Đina Vrbica“ Podgorica
363. Borislav Mićković, direktor JU OŠ „Dušan Bojović“ Nikšić
364. Željko Drinčić, direktor JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ Nikšić
365. Živko Šekularac, direktor JU OŠ „Vuk Karadžić“ Berane (i član Odbora direktora JZU Opšta bolnica Berane)
366. Jana Kilibarda, direktor JU OŠ „21. maj“ Podgorica
367. Nebojša Kuč, direktor JU OŠ „Savo Ilić“ Herceg Novi
368. Duško Lučić, direktor JU Srednja ekonomska ugostiteljska škola Nikšić
369. Branimir Kostić, direktor JU Srednja medicinska škola Podgorica
370. Radmila Backović, direktor JPU „Dragan Kovačević“ Nikšić
371. Rajko Kosović, direktor JU SMŠ „Vuksan Đukić“ Mojkovac
372. Dubravka Drobnjak, direktor JPU „Jevrosima Rabrenović Jevra“ Mojkovac
373. Nikola Latković, direktor JU OŠ „Njegoš“ Cetnje
374. Hazbo Ćeman, direktor JU OŠ „25 maj“ Vrbica (i član Savjeta JU „Polimski muzej“ Berane, i odbornik SO Berane)
375. Dragoljub Stamatović, direktor JU OŠ „Njegoš“ Kotor
376. Jovan Mališić, direktor JU OŠ „Radomir Mitrović“ Berane (bio direktor JU OŠ „Police“ Berane)
377. Ida Ćetković, direktor JPU „Dušo Basekić“ Bijelo Polje
378. Zoran Ilić, direktor JU OŠ „Radomir Rakočević“ Mojkovac
379. Fejzo Murić, direktor Gimnazije „30 septembar“ Rožaje (i član UO JU Centar za socijalni rad Rožaje)
380. Ljubomir Mirović, direktor JU OŠ „Milan Vukotić“ Golubovci
381. Milan Lacmanović, direktor JU OŠ „Radoje Tošić“ Pljevlja
382. Selmo Muhović, direktor JU OŠ „Trpezi“ Berane
383. Slavica Luburić, direrktor JPU „Ljubica Popović“ Podgorica
384. Danica Jušković, direktor JU OŠ „Milovan Rakočević“ Lepenac Mojkovac (i odbornik i predsjednik Savjeta JU „Centar za kulturu“ Mojkovac)
385. Zlatija Jukić, direktor JU OŠ „Marko Miljanov“ Podgorica
386. Vesko Gagović, direktor JU OŠ „Sutjeska“ Podgorica
387. Aleksandar Vulić, direktor JU OŠ „Ivo Vizin“ Prčanj
388. Esko Kalač, direktor JU OŠ „Bukovica“ Rožaje
389. Đorđije Ćuzović, direktor JU OŠ „ Jakub Kubura“ Pljevlja
390. Ajsela Tutić, direktor JPU „Boško Buha“ Rožaje
391. Nada Dubljević, direktor JU OŠ „Luka Simonović“ Nikšić
392. Žarko Borovinić, direktor JU Srednja stručna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
393. Sava Čupić, direktor JU OŠ „Ratko Zarić“ Nikšić (i član Pozorišnog savjeta JU Nikšićko pozorište)
394. Vasilije Tešović, direktor JU OŠ „Mihajlo Žugić“ Pljevlja
395. Muzafer Mujević, direktor JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Skarepača Rožaje
396. Safet Feleć, direktor JU OŠ „25 maj“ Rožaje (i predsjednik Skupštine opštine Rožaje)
397. Ismet Dacić, direktor JU OŠ „Daciće“ Rožaje
398. Ćemal Vreva, direktor JU OŠ „21. maj“ Bijelo Polje
399. Darinka Adžić, direktor JU OŠ „Savo Pejanović“ Podgorica
400. Žarko Raičević, direktor Gimnazije „Stojan Cerović“ Nikšić (i predsjednik UO JU „Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju“ Nk )
401. Branko Rašović, direktor JU OŠ „Zarija Vujošević“ Podgorica
402. Blagoje Tomić, direktor JU OŠ „Živko Džuver“ Pljevlja
403. Željko Darmanović, direktor JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1 jun“ Podgorica
404. Ljeposava Vuksanović, direktor JU SSŠ „Spasoje Raspopović“ Podgorica
405. Spasoje Mirjačić, direktor JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Bar
406. Medo Markišić, direktor JU OŠ „Hajro Šahmanović“ Plav (i odbornik SO Plav)
407. Olivera Delibašić, direktor JU OŠ „ Janko Bjelica“ Donje crkvice Nikšić
408. Radoslav Jovanović, direktor JU Dom učenika i studenata Podgorica j
409. Branka Lakić, direktor JU OŠ „Milorad Musa Burzan“ Podgorica
410. Radovan Đuričković, direktor JU OŠ „Blažo Mraković“ Donji Zagarač
411. Novica Radević, direktor JU OŠ „ Miroslav Đurović“ Bašča Rožaje
412. Jasmina Vukašević, direktor JU OŠ „ Vuk Karadžić“ Podgorica
413. Ljubinka Mićanović, direktor JU OŠ „ Đoko Prelević“ Ubli, Podgorica
414. Šabo Pepić, direktor JU OŠ „ Donja Lovnica“ Rožaje
415. Mihailo Miljanić, direktor JU OŠ „Rade Perović“ Velimlje Nikšić (i član Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere Nikšić – 810/71)
416. Niko Raičević, direktor JU OŠ „Dragiša Ivanović“ Podgorica
417. Rajo Mišović, direktor JU OŠ „ dr Radoslav Jagoš Vešović“ Kolašin
418. Vaso Vujović, direktor JU Srednja stručna škola Berane
419. Husein Katana, direktor JU SMŠ „B.Jedinstvo“ Ulcinj (i odbornik SO Ulcinj)
420. Slavica Pavićević, direktor JU Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad(i predsjednik UO JU „Umjetnička kolonija“)
421. Branko Vukić, direktor JU Srednja mješovita škola Andrijevica (odbornik SO Andrijevica i član JU „Centar za kulturu“ – sl. list 33/11 – nije prijavio)
422. Zvonko Perović, direktor JU SMŠ „Braća Sekulić“ Kolašin
423. Dragana Dmitrović, direktor JU OŠ “Štampar Makarije” Podgorica( i odbornik SO Podgorica)
424. Zoran Dragović, direktor JU OŠ „Vojin Ćepić“ Dragovića Polje (i odbornik SO Kolašin)
425. Borislav Kašćelan, direktor Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajima sluha i govora – nije prijavio(i član UO AD “Luka” )
426. Dragan Miranović, direktor JU “Građevnisko geodetska škola” Podgorica
427. Faik Muhović, direktor JU OŠ „Salko Aljković“ (i odbornik SO Pljevlja)
428. Sreten Lutovac direktor JU Gimnazija „Panto Mališić“ Berane (i odbornik SO Berane)
429. Dragan Tošić, direktor JU OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja
430. Vera Šaranović, direktor JPU „Ljubica Jovanović Maše“ Budva
431. Željko Bojović, direktor JU OŠ „Milan Vuković“ H. Novi
432. Momčilo Đukanović, direktor JU Dom učenika i studenata „Braća Vučinić“ Nikšić (i odbornik SO Nikšić)
433. Momir Dragićević, direktor JU Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovačić“ Herceg Novi
434. Saša Krivaćević, direktor JU OŠ „Branko Brinić“ Radovići Tivat
435. Jovanka Vujačić, direktor JU SMŠ „Mladost“ Tivat
436. Miodrag Šćepanović, direktor JU OŠ „Jovan Tomašević“ Bar
437. Semir Ljaljević, direktor JU Gimnazija „25 maj“ Tuzi
438. Ibro Skenderović, direktor JU OŠ „Mustafa Pećanin“ Rožaje
439. Žarko Raičević, direktor Medicinske škole „dr Branko Zogović“ Berane
440. Ranko Šljivić, direktor JU OŠ „Braća Ribar“ Nikšić (i predsjednik Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere Nikšić)
441. Šaban Šabotić, direktor JU OŠ „Mahmut Adrović“ Petnjica Berane -
442. Zoran Klikovac, direktor SSŠ „Sergije Stanić“ Podgorica
443. Gordana Tomašević, direktor JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“ Cetinje – 01 10 2011
444. Ramiza Kalamperović, direktor JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Bar
445. Marko Milošević, direktor JU Gimnazija „Nikola Rolović“ Bar
446. Ljubomir Ražnatović, direktor Srednje stručne škole Cetinje
447. Mervan Avdović, direktor JU Srednja stručna škola Pljevlja (i odbornik)
448. Ćemal Zoronjić, direktor JU OŠ „Vuk Karadžić“ Bijelo Polje
449. Svetozar Mijušković, direktor JU OŠ „Maksim Gorki“ Podgorica
450. Jovo Nišavić, direktor JU OŠ „18. oktobar“ Bioče
451. Slavko Dašić, direktor JU OŠ „Mirko Srzentić“ Petrovac
452. Svetlana Macanović, direktor JU OŠ „Blažo Jokov Orlandić“ Bar
453. Momir Mijović, direktor JU OŠ “Ivan Vušović” Vidrovan (i predsjednik UO Savjeta JU “Zahumlje)
454. Aleksa Asanović, direktor JU Škola za muzičke talente „Andre Navara“ Podgorica
455. Radojica Jeknić, direktor JU OŠ „Orjenski bataljon“ Bijela
456. Tatjana Šebek, direktor JU OŠ „Pavle Žižić“ Njegnjevo Bijelo Polje
457. Tanja Dulić Živković, direktor Predškolske ustanove Herceg Novi (i član UO JU Centar za socijalni rad H. Novi)
458. Vladimir Bugarin, direktor JU OŠ „Braća Ribar“ B: Polje (i odbornik SO Bijelo Polje dopis 810/60)
459. Tomislav Lješković, direktor JU OŠ „Dobrislav Perunović“ Bogetići
460. Dragutin Šćekić, vd direktro JU OŠ „Veljko Drobnjaković“ Risan (i član Savjeta lokalnog radio difuznog servisa Radio Kotor)
461. Božidar Ljujić, direktor JU Srednja stručna škola Bijelo Polje
462. Sejdo Čilović, direktor JU OŠ „Tucanje“ Berane
463. Sandra Sjekloća, direktor JU OŠ „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje
464. Rifat Kajabegović, direktor JU OŠ „Dušan Korać“ Bijelo Polje
465. Dragoje Radonjić, direktor JU OŠ „Vladimir Nazor“ Podgorica
466. Vukadin Božović, direktor JU OŠ „Vukajlo Kukalj“ Berane
467. Branko Ivardić, direktor JU Dom studenata i učenika „Spasić Mašera“ Kotor
468. Slavica Perošević, direktor JU OŠ „Milija Nikčević“ Kličevo
469. Radomir Krivokapić, direktor JU OŠ „Braća Bulajić“ Vilusi
470. Blagoje Vujisić, direktor JU OŠ „Marko Miljanov“ Bijelo Polje
471. Aleksandar Milić, direktor JU OŠ „Dušan Marović“ Bar
472. Zoran Kalezić, direktor JU OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“
473. Marina Dulović, direktor JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje „Vida Matjan“ Kotor
474. Pavle Strunjaš, direktor JU OŠ „Bogdan Kotlica“ Boan
475. Momčilo Radulović, direktor JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga
476. Ilija Dapčević, direktor JU Umjetnička škola za muzičko obrazovanje „Vasa Pavić“ Podgorica
477. Jovica Drašković, direktor JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac
478. Džibo Tahirović, direktor JU OŠ „Milun Ivanović“ Biševo (i odbornik SO Rožaje)
479. Milomirka Mijatović, direktor JU OŠ „Vladimir Rolović“ Bar
480. Željko Joksimović, direktor JU OŠ „Milovan Jelić“ Bijelo Polje
481. Vesna Mijušković, direktor JU OŠ „Jovan Gnjatović“ Vraćenovci, Nikšić
482. Tufo Čindrak, direktor JU OŠ „M. Đalović“ Bijelo Polje
483. Slobodanka Žižić, direktor JU OŠ „Olga Golović“ Nikšić
484. Eldija Džanković Ibrišimović, direktor JU OŠ „Meksiko“ Bar
485. Rada Pupović, direktor JU OŠ „Šunjo Pešikan“, Trešnjevo
486. Aleksandra Vojvodić Jovović, direktor ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“ Bar
487. Hasan Kurbardović, direktor JU OŠ „Bać“ Rožaje
488. Momčilo Đukanović, direktor JU OŠ „Dušan Đukanović“ Lukovo Nikšić
489. Mirjana Bošković, direktor JU OŠ „Radojica Perović“ Podgorica
490. Mirjana Mijović, direktor JU OŠ „Boško Strugar“ Ulcinj
491. Nada Karadžić, direktor JU Muzička škola Herceg Novi
492. Božo Perović, direktor JU Gimnazija Kotor
493. Slobodan Gajić, direktor JU OŠ „Rade Perović, Velimlje Nikšić
494. Bilal Alaj, direktor privatne gimnazije „Drita“ Ulcinj
495. Milica Stanković, direktor JU OŠ „18. oktobar“ Bioče Podgorica
496. Mirjana Lučić, direktor JU OŠ „Kekec“ Sutomore
497. Milan Varezić, direktor JU OŠ „Bećko Jovović“ Stabne Plužine
498. Jasminka Šćepanović, dirketor JU OŠ „Stevan Mitrov Ljubiša“ Budva
499. Branislav Knežević, direktor JU Srednja poljoprivredna škola Bar
500. Rahman Husović, direktor JU OŠ „Balotiće“ Rožaje (i odbornik SO Rožaje i član Savjeta JU „Narodna biblioteka Rožaje)
501. Milojica Nenezić, direktor JU OŠ „Bajo Pivljanin“ Donja Brezna Plužine
502. Esad Crnovršanin, direktor JU „Srednja stručna škola“ Rožaje
503. Gordana Mijović, direktor JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ Bar
504. Vjera Rašković, direktor JPU „Radost“ Kotor (i odbornik SO Kotor)
505. Sinan Spahić, direktor JU OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje
506. Bogdan Dubljević, direktor JU OŠ „Bratstvo i jedinstvo“ Kovačevići Pljevlja
507. Senka Goranović, direktor JU OŠ „Branko Višnjić“ Nikšić
508. Jusuf Lika, direktor JU škola za osnovno muzičko obrazovanje Ulcinj
509. Rešad Sijarić, direktor JU OŠ „Šukrija Međedović“ Bijelo Polje
510. Zoran Latković, direktor JU OŠ „Drago Milović“ Tivat
511. Radiša Šćekić, direktor gimnazije „Slobodan Škerović“ Podgorica
512. Milutin Popović, direktor JU OŠ „Međuriječje“
513. Milko Kečina, direktor JU OŠ „Kruševo“ Pljevlja
514. Ajko Rastoder, direkto JU OŠ „Savin bor“ Berane
515. Ćemalj Bajrović, vd direktor JU SMŠ „Bratstvo jedinstvo“ Ulcinj
( i odbornik SO Ulcinj)
516. Mihailo Majić, vd direktor JU OŠ „Gornja Zeta“
517. Željko Žugić, direktor JU OŠ „Vuk Knežević“ Žabljak
518. Predrag Ivanović, član UO Univerziteta CG
519. Latinka Škatarić, član UO JU Studentski dom
520. Žarko Mirković, direktor JU Muzički centar CG
521. Božidar Denda, direktor JU Biblioteka za slijepe
522. Zdravko Vukčević, predsjednik Savjeta JU Biblioteka za slijepe
523. Marija Zonjić, član Savjeta JU Biblioteka za slijepe
524. Vesna Karan, član Savjeta JU Biblioteka za slijepe
525. Bosiljka Cicmil Vuković, član Savjeta JU Biblioteka za slijepe
526. Zef Đuravčević, direktor JU OŠ “Đerđ Kastrioti Skenderbeg” Zatrijebač, Podgorica
527. Goran Davidović, direkto Prve srednje stručne škole Nikšić
528. Sabina Markišić, direktor JZU Dom zdravalja Plav (i odbornik SO Plav)
529. Milan M. Mijović, direktor Kliničkog centra
530. Saša Stefanović, direktor JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć
531. Aleksandar Tomčuk, direktor JU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor (i član Odbora direktora instituta za javno zdravlje)
532. Olivera Marković, član Odbora direktora JU „Specijalna bolnica za psihijatriju“ Kotor
533. Antonija Rajković, predsjednik Odbora direktora JU „Specijalna bolnica za psihijatriju“ Kotor
534. Goran Jakovljević, član Odbora direktora JU „Specijalna bolnica za psihijatriju“ Kotor
535. Milan Krivokapić, član Odbora direktora JU „Specijalna bolnica za psihijatriju“ Kotor
536. Veselin Kovačević, član Odbora direktora JU „Specijalna bolnica za psihijatriju“ Kotor
537. Zuhra Hadrović, direktor JZU Dom zdravlja Berane
538. Zoran Pešić, član odbora direktora JZU Dom zdravlja „dr Nika Labović“ Berane
539. Snežana Matijević, direktor JZU Dom zdravlja Tivat (i član Savjeta JU „Centar za kulturu“ Tivat)
540. Milić Jauković, direktor bolnice „Vaso Ćuković“ Risan (i član UO JU „Dom starih“ Risan)
541. Rasim Agić, direktor JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
542. Tomislav Jeremić, direktor JZU „Opšta bolnica“ Bijelo Polje (i odbornik SO Bijelo Polje)
543. Slobodan Tomić, direktor JZU Dom zdravlja Nikšić( i član UO Fonda za zdravstveno osiguranje)
544. Vladimir Vodovar, direktor JZU Dom zdravlja Herceg Novi
545. Aleksandar Stjepčević, direktor JZU „Dom zdravlja“ Kotor (i član Odbora direktora JZU „Opšta bolnica“ Kotor)
546. Miodrag Dakić, direktor Opšte bolnice Pljevlja
547. Ivan Gazivoda, direktor JZU Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje (i odbornik Skupštine Prijestonice Cetinje i član odbora direktora DOO „Montenegro bonus“ )
548. Dragica Popović, direktor JZU Dom zdravlja Kolašin (i odbornik SO Kolašin )
549. Zoran Špadijer, direktor JZU Dom zdravlja Budva
550. Dr Ilija Ašanin, direktor JZU Opšta bolnica Nikšić (i odbornik SO Nikšić i predsjednik UO JP “Sportski centar” Nikšić)
551. Dragan Čabarkapa, predsjednik Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor
552. Aleksandar Adžić, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor
553. Tatjana Radošević, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor (i član odbora direktora JU Centar za socijalni rad Kotor)
554. Miodrag Knežević, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor
555. Dejan Ćorac, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja „Nika Labović“ Berane
556. dr Gordana Reljić, direktor Specijalne bolnice za plućne bolesti „Brezovik“ (i odbornik SO Nikšić)
557. Momir Simanić, član Odbora direktora JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti „Brezovik“
558. Miloš Danilović, član Borda direktora JZU Opšta bolnica Pljevlja
559. Hajran Kalač, direktor JZU Dom zdravlja Rožaje
560. Nebojša Kavarić, direktor JZU Dom zdravlja Podgorica (i odbornik Skupštine Glavnog grada Podgorica)
561. Pavle Marniković, direktor JZU Dom zdravlja „Bogdan Vujošević“ Ulcinj
562. Šućurija Resulbegović, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Ulcinj
563. Vaso Radović, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja „Bogdan Vujošević“ Ulcinj
564. Zorica Kovačević, direktor JZU Dom zdravlja Danilovgrad (i odbornik SO Danilovgrad i član odbora direktora JZU Opšta bolnica Bar)
565. mr Nenad Vušurović, direktor JZU Dom zdravlja Cetinje (i odbornik Skupštine Prijestonice Cetinje)
566. dr Mladen Perišić, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Cetinje
567. dr Slavko Popović, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Cetinje
568. dr Edita Starović, direktor Opšte bolnice Kotor (i odbornik SO Kotor i član UO AD “Luka” )
569. Zvonimir Reichel, član Borda direktora JZU Opšta bolnica Kotor
570. Dubravka Zuković, predsjednik Odbora direktora JZU Dom zdravlja Pljevlja
571. Vera Matić, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Pljevlja
572. Orhan Redžepagić, član UO JU Centar za socijalni rad Plav (i član UO JP „Nacionalni parkovi CG“)
573. Željko Komar, član UO JU Centar za socijalni rad Herceg Novi
574. Dragica Šćepanović, član Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kolašin
575. Juso Ajanović, direktor JU Centar za socijalni rad Pljevlja i Žabljak (i član UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljavlja“)
576. Slobodan Đonović, direktor JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj (i predsjednik UO „Sportsko rekreativni centar“ Bar)
577. Vesna Stojanović, direktor JU Centar za socijalni rad opština Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i Kolašin
578. Radmila Marković, direktor JU Centar za socijalni rad opštine Nikšić, Plužine i Šavnik (i član UO JU „Centar za djecu sa smetnjama u razvoju“ Nikšić)
579. Branka Đukić, direktor Centra za socijalni rad Plav (i član UO JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „ Lipa“ Plav)
580. Zdravko Krivokapić, predsjednik UO Akreditacionog tijela CG
581. prof dr Božidar Nikolić, član UO Akreditacionog tijela CG
582. mr Nada Mališić, član UO Akreditacionog tijela CG
583. Dragan Vukčević, član UO Akreditacionog tijela CG
584. Vjera Bojović, član Borda direktora JZU Dom zdravlja Nikšić
585. Hakija Lješnjanin, član Borda direktora JZU Dom zdravlja Plav (i član Državne izborne komisije)
586. Budimir Dabetić, direktor JZU Opšta bolnica Berane (i odbornik SO Berane)
587. dr Sunčica Boljević, predsjednik UO JU Specijalistička veterinarska laboratorija
588. dr Nikola Pejović, član UO JU Specijalistička veterinarska laboratorija
589. Jadranka Stijović, član odbora direktora JZU Dom zdravlja Andrijevica
590. Goran Miranović, član UO JZU Dom zdravlja Podgorica
591. Zvonko Vuković, direktor JZU Dom zdravlja Andrijevica (i predsjednik SO Andrijevica i član Odbora direktora Zavoda za Hitnu medicinsku pomoć )
592. Borislav Lalević, direktor JZU Dom zdravlja Bar
593. Ikonija Minić, direktor JZU Dom zdravlja Mojkovac (i odbornik SO Mojkovac)
594. Slobodan Stanišić, predsjednik Odbora direktora Radio difuznog centra
595. Zuvdija Hodžić, predsjednik UO JU Centar za iseljenike CG (i član UO JU narodna biblioteka „Radosav Ljumović“ Podgorica)
596. Srđan Spaić, savjetnik predsjednika Vlade (i predsjednik UO Centar za posredovanje)
597. Ivana Pajević, savjetnik predsjednika Vlade
598. Anđela Čelebić, potparol Vlade CG
599. Jovan Kojičić, savjetnik predsjednika Vlade
600. Ivana Petričević, savjetnik predsjednika Vlade
601. Marija Šuković, savjetnik predjednika Vlade
602. Simeun Raonić, šef Državnog protokola
603. Aleksandar Klikovac, pomoćnik šefa Državnog protokola
604. Dragan Đukanović, predsjednik UO JU Centar za socijalni rad Podgorica (i predsjendik UO JU „Dom starih“ Risan)
605. Miroslav Femić, član UO Centar za socijalni rad Bijelo Polje (i član odbora direktora JZU Dom zdravlja Bijelo Polje )
606. Mirsad Mulić, direktor Centra za kulturu manjina
607. Branko Žugić, direktor Zavoda za geološka istraživanja
608. Goran Vujović, izvršni direktor doo „Monteput“
609. Jusuf Kalamperović, član Borda direktora „Monteput“
610. Bogdan Ašanin, član Odbora direktora Kliničkog centra Crne Gore
611. Branislav Vujović, glavni upravni inspektor MUP i JU
612. Draško Marković, glavni rudarski inspektor
613. Željka Vranić, glavni inspektor za urbanizam
614. Goran Vušović, glavnigeološki inspektor
615. Rada Marković, glavni tržišni inspektor
616. Blagota Novosel, glavni elektroenergetski inspektor
617. Slavko Burić, glavni termoenergetski inspektor
618. Radomir Knežević, glavni inspektor za željezničku infrastrukturu
619. Radojica Lazarević, glavni inspektor za sigurnost plovidbe – Lučka kapetanija Bar
620. Nikola Drakulović, glavni inspektor za sigurnost plovidbe – Lučka kapetanija Kotor
621. Ljubiša Živaljević, glavni inspektor za drumski saobraćaj
622. Ednand Abdić, glavni inspektor za državne puteve
623. Mladen Koljenšić, glavni inspektor za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
624. Alija Bralić, glavni inspektor za oblast šumarstva i lovstva
625. Ljiljana Jovićević, glavni inspektor zdravstveno-sanitarne inspekcije
626. Željko Mićović, glavni inspektor za usluge informacionog društva
627. Angelina Međedović, glavni inspektor rada
628. Biljana Blečić, glavni veterinarski inspektor (i član UO JU „Specijalistička veterinarska laboratorija“)
629. Miodrag Stojanović, glavni inspektor u Upravi za igre na sreću
630. Miomir Anđić, glavni prosvjetni inspektor
632. Sreten Tošić, glavni metrološki inspektor
633. Veselinka Zarubica, glavni inspektor u Agenciji za zaštitu životne sredine
634. Milan Radulović, glavni inspektor Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma
635. Goran Medojević, glavni inspektor Ministarstva odbrane
636. Miodrag Kršanac, predsjednik Borda direktora Crnogorska plovidba AD Kotor
637. Dušan Simonović, član Savjeta RTVCG
638. Siniša Bjeković, član UO JU „Policijska akademija“ Danilovgrad
639. Dragoslav Minić, član UO „Policijska akademija“
640. Biserka Dragićević, član Odbora direktora Crnogorski operator tržišta električne energije
641. Goran Jovetić, član Odbora direktora Crnogorski operator tržišta električne energije (i savjetnik potpredsjednika Vlade)
642. Snježana Simović, vd direktor Uprave za zaštitu kulturnih dobara
643. Prim dr Izet Bralić, član Borda direktora Montenegroairlines
644. Vladan Lalović, član Borda direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć
645. Vesna Mišeljić, član UO JU Centar za socijalni rad Herceg Novi
646. Mileva Pejaković Vujošević, direktor Pomorskog muzeja CG (i odbornik SO Kotor i član odbora direktora bolnica Kotor)
647. Mr Branislava Božović, direktor Agencije za duvan
648. Milorad Rmandić, član odbora direktora opšta bolnica Bijelo Polje
649. Adnan Čirgić, direktor Instituta za crnogorski jezik i književnosti (i član UO „Matica crnogorska“)
650. Aleksandar Radoman, član UO Instituta za crnogorski jezik i književnost
651. Jelena Šušanj, član UO Instituta za crnogorski jezik i književnost
652. Ivan Vujović, član UO JP „Aerodromi“ Crne Gore
653. Faruk Agović, član Odbora direktora željezničkih voznih sredstava
654. Dr. Olivera Miljanović, član UO Fonda za zdravstveno osiguranje
655. Dragan Miković, direktor HTP „Miločer“ Budva (i član UO „Montenegroexpres“ )
656. Rajko Kovačević, šef kabineta predsjednika Vlade CG (i član odbora direktora „Montenegro bonus“)
657. Predrag Stanišić, dekan Prirodno matematičkog fakulteta
658. Sabit Ćirlija, direktor Biroa rada Pljevlja
659. Stevo Lazarević, direktor Biroa rada Herceg Novi
660. Branislav Filipović, izvršni direktor Željezničke infrastrukture CG
661. Vladimir Vučinić, sekretar pregovaračke grupe za vođenje pristupnih pregovora CG sa EU


 

Copyright©2005
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa

spy app for xellphone most spymobile getenjoyment net spy on text messages free app is kids here ios read text message cell phone tracker nokia s60 mobile phone tap spyphone en espanol spyware on someones phone how do i know my husband is cheating track cell phone locations how to track location of a cell phone here cell phone tracker 992 cell phone tracker by name press wife cell who to track a cell phone apps to track mobile phones sms spy for free link cell phone spy for zte majesty how spy on your cousin using her phone spyware devices for cell phones press cell phone spying app error 523 Š“ŠµŠ¹Š¼ŠµŃ€ Š‘Š¾Ń€Šøс Š¾Š± ŠøŠ³Ń€Š°Ń…